Starosta  Nidzicki  zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) podaje  do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.

Położenie i  oznaczenie    nieruchomości

Nieruchomość położona w obrębie 5. miasta Nidzica, gm. Nidzica, oznaczona numerem działki 184/20 o pow. 0,0153 ha - użytek gruntowy: Bi (inne tereny zabudowane)

Numer księgi wieczystej

OL1N/00016299/9

Opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem czynnej stacji transformatorowej o pow. zabudowy 52 m2.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica działka ta znajduje się w obszarze, dla którego podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa usługowa.

Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w najem na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym.

Wysokość opłat z tytułu najmu

Ustala się czynsz miesięczny w wysokości 11,00 zł netto za 1 m2  najmowanej powierzchni budynku.

Termin wnoszenia opłat

Czynsz należy uiszczać z góry bez wezwania do dnia 10 każdego miesiąca począwszy od dnia zawarcia umowy najmu.

Zasady aktualizacji opłat

Stawka czynszu waloryzowana będzie przy zastosowaniu wskaźnika zmian cen nieruchomości dla nieruchomości sklasyfikowanych w rejestrze cen wartości nieruchomości, a w przypadku braku takiego wskaźnika w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem.

Warunki dodatkowe

Najemca zobowiązany zostanie do ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Zobowiązuje się najemcę do uiszczania podatku od nieruchomości.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie do dnia 29 września 2017 r. złożyć wniosek o nabycie przedmiotowej nieruchomości.                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                      

Spotkania autorskie z Marcinem Pałaszem odbędą się w bibliotekach w Łynie, Kozłowie, Janowie i Janowcu Kościelnym. Na wszystkich spotkaniach można będzie zakupić książki pisarza i otrzymać dedykację. Szczegóły na załączonym plakacie.

Organizatorem spotkań jest Miejsko Gminna Bibliotek Publiczna w Nidzicy.

Marcin Pałasz - Autor książek i słuchowisk dla dzieci. Mieszka i pracuje we Wrocławiu. Członek Polskiej Sekcji IBBY.

Nominowany do nagrody w konkursie Książka Roku 2004 Polskiej Sekcji IBBY za książkę "Straszyć nie jest łatwo". Laureat wyróżnienia w konkursie na literacką nagrodę im. Kornela Makuszyńskiego w roku 2007 za książkę "Wakacje w wielkim mieście". W 2008 r. otrzymał nominację do nagrody literackiej im. Kornela Makuszyńskiego za książkę "Licencja na zakochanie". Książka "Wszystko zaczyna się od marzeń" została wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Kornela Makuszyńskiego w 2009 r. Książka "Sposób na Elfa" otrzymała wyróżnienie w konkursie literackim IBBY Książka Roku 2012, natomiast w 2013 otrzymała Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego.

www.marcinpalasz.pl

Harmonogram spotkań

dyplomy

W dniu 23 maja 2017r. w Olsztynie odbyło się FORUM SAMORZĄDOWE WARMII I MAZUR „ZŁOTE RUNO”, w którym na zaproszenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pana Gustawa Marka Brzezina uczestniczył Starosta Nidzicki Pan Grzegorz Napiwodzki.

Podczas obrad FORUM miało miejsce doniosłe wydarzenie – Pan Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki z wielką atencją i wzruszeniem miał zaszczyt odebrać wyróżnienia w formie Dyplomów dla Powiatu Nidzickiego.

Pierwsze wyróżnienie w formie Dyplomu - za zajęcie II MIEJSCA w kategorii WYDATKÓW OGÓLNYCH NA 1 MIESZKAŃCA dla Powiatu Nidzickiego razem z Gminą Janowiec Kościelny, Gminą Janowo, Gminą Kozłowo oraz Miastem i Gminą Nidzica.

Drugie wyróżnienie w formie Dyplomu -   za zajęcie II MIEJSCA w kategorii WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 1 MIESZKAŃCA dla Powiatu Nidzickiego razem z Gminą Janowiec Kościelny, Gminą Janowo, Gminą Kozłowo oraz Miastem i Gminą Nidzica.

Jesteśmy dumni z przyznanych wyróżnień, a Miastu i Gminie Nidzica, Gminie Janowiec Kościelny, Gminie Janowo i Gminie Kozłowo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych równie wymiernych sukcesów.

 

 

 

W dniu 13 maja 2017 roku Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Nidzicy przeprowadził pierwsze zawody strzeleckie o Puchar Starosty Nidzickiego. Zawody połączono z otwarciem strzelnicy w Kozłowie której dokonał Starosta Nidzicy Pan Grzegorz Napiwodzki wraz z Wójt Gminy Kozłowo Panią Ewą Krzyżewską.  

Wynik zawodów drużynowo o Puchar Starosty Nidzickiego:

                I miejsce – Urząd Gminy w Janowie

                II miejsce – Urząd Gminy w Janowcu Kościelnym

                III miejsce – Urząd Gminy w Kozłowie

                 IV miejsce – Urząd Miejski w Nidzicy

                 V miejsce – Starostwo Powiatowe w Nidzicy

Wynik zawodów indywidualnie o Puchar Wójta Gminy Kozłowo:

                 I miejsce – Iwona Tańska

                II miejsce – Marzena Szczepańska

 III miejsce – Zbigniew Szczepański