Starosta  Nidzicki  zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) podaje  do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.

Położenie i  oznaczenie    nieruchomości

Nieruchomość położona w obrębie 5. miasta Nidzica, gm. Nidzica, oznaczona numerem działki 184/20 o pow. 0,0153 ha - użytek gruntowy: Bi (inne tereny zabudowane)

Numer księgi wieczystej

OL1N/00016299/9

Opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem czynnej stacji transformatorowej o pow. zabudowy 52 m2.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica działka ta znajduje się w obszarze, dla którego podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa usługowa.

Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w najem na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym.

Wysokość opłat z tytułu najmu

Ustala się czynsz miesięczny w wysokości 11,00 zł netto za 1 m2  najmowanej powierzchni budynku.

Termin wnoszenia opłat

Czynsz należy uiszczać z góry bez wezwania do dnia 10 każdego miesiąca począwszy od dnia zawarcia umowy najmu.

Zasady aktualizacji opłat

Stawka czynszu waloryzowana będzie przy zastosowaniu wskaźnika zmian cen nieruchomości dla nieruchomości sklasyfikowanych w rejestrze cen wartości nieruchomości, a w przypadku braku takiego wskaźnika w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem.

Warunki dodatkowe

Najemca zobowiązany zostanie do ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Zobowiązuje się najemcę do uiszczania podatku od nieruchomości.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie do dnia 29 września 2017 r. złożyć wniosek o nabycie przedmiotowej nieruchomości.