Jesteś w wieku 15-29 lat i posiadasz wykształcenie nie wyższe niż średnie?

U nas zdobędziesz umiejętności zawodowe szyte na miarę lokalnego rynku pracy!

 

Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego zaprasza do udziału w projekcie „Czas na aktywność”, który jest współfinansowany ze środków UE w ramach EFS, Poddziałanie: 1.2.2. Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Do projektu zapraszamy osoby:

- w wieku 15-29 lat,

- niezarejestrowane w urzędach pracy, w tym niepełnosprawne,

- pozostające bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET, oraz które zamieszkują na obszarze subregionu olsztyńskiego w rozumieniu przepisów KC (tj. z powiatów: bartoszyckiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, nidzickiego, olsztyńskiego, szczycieńskiego oraz m. Olsztyna.

W ramach projektu oferujemy:

- Opracowanie indywidualnych planów działania i poradnictwo zawodowe,

- szkolenia zawodowe, w tym wypłatę stypendium szkoleniowego,

- płatne staże zawodowe,

- pośrednictwo pracy.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Liczba miejsc ograniczona!

Chcesz uzyskać więcej szczegółów? Nic prostszego – umów się z nami!

Tel. 886 468 299 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dnia 29 grudnia odbyła się Sesja Rady Powiatu w Nidzicy, na której Rada Powiatu przyjęła budżet na rok 2017.

Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki w imieniu Zarządu podziękował komisjom stałym Rady Powiatu za wydanie pozytywnych opinii w sprawie projektu budżetu na 2017 rok.

Budżet 2017 roku jest budżetem realnym, prorozwojowym , zabezpieczającym funkcjonowanie każdej jednostki organizacyjnej powiatu i realizację jej zamierzeń.

Dzięki wprowadzonym wcześniej oszczędnościom osiągamy wskaźnik zadłużenia określony ustawą o finansach publicznych, wygospodarowujemy środki finansowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na pokrycie wkładu własnego na zadania inwestycyjne.

W 2017 roku planujemy do realizacji przedsięwzięcia przy znacznym zaangażowaniu środków zewnętrznych m.in.: inwestycje drogowe w ramach PROW, program ,,Cyfrowy Region”, montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach placówek oświatowych, remont i przebudowę kompleksu sportowego ZSO, projekt ,, Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego”, projekty ,,Erasmus” realizowane przez ZSO.

Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem stanowi 20,65% natomiast zadłużenie na koniec 2017 roku wyniesie 7.943.777,11 zł. co stanowi 17,68% planowanych dochodów w 2017 roku i będzie niższe prawie o 5% do planowanego zadłużenia na koniec 2016 roku.

Udało się też zabezpieczyć środki na 3% podwyżki dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu Nidzickiego.

Chcę zapewnić, że zarząd, jako organ wykonawczy, dołoży wszelkich starań aby jego realizacja przebiegała zgodnie z planem oraz przepisami prawa, a otrzymane środki z zewnątrz były wykorzystane jak najefektywniej w celu realizacji zadań. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do opracowania budżetu tj. Zarządowi Powiatu, wszystkim radnym, p. Skarbnik, kierownikom Wydziałów Starostwa Powiatowego i kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Nidzickiego” – powiedział Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki

29 listopada obyła się XXV sesja Rady Powiatu w Nidzicy. Radni podjęli na niej uchwały w następujących sprawach:

 1. zmian w budżecie powiatu na rok 2016,
 2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2016-2025,
 3. zmiany uchwały Nr XX/162/2012 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Nidzicki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
 4. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy,
 5. przyjęcia Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

28 października 2016r. odbyła się XXIV sesja Rady Powiatu w Nidzicy. Powitano na niej nową Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – p. Katarzynę Mazur.

Przedmiotem sesji były następujące zagadnienia:

 1. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych Rady Powiatu w Nidzicy.
 2. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych.
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Nidzicki za poprzedni rok szkolny.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian w budżecie powiatu na rok 2016,
  2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2016-2025,
 5. zmiany uchwały w sprawie podziału środków na 2016 rok przyznanych samorządowi powiatowemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Uchwały zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załączamy prezentację nt. stanu realizacji zadań oświatowych szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Nidzicki za poprzedni rok szkolny.

Zapraszamy do lektury: PREZENTACJA

Informujemy, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” ogłosiła nabór wniosków w ramach następujących przedsięwzięć:

Ogłoszenia oraz wszelkie niezbędne dokumenty i informacje znajdują się na stronie Stowarzyszenia www.lgdbmk.pl w zakładce: PROW 2014-2020/ Nabory Wniosków.

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi dotyczącymi poszczególnych działań oraz skorzystania z możliwości pozyskania środków.

Więcej informacji dotyczących bieżącej działalności Stowarzyszenia odnajdziecie Państwo w biuletynie informacyjnym http://lgdbmk.pl/index.php/biuletyn/

W dniu 20 października br. w Starostwie Powiatowym w Nidzicy z inicjatywy Grzegorza Napiwodzkiego – Starosty Nidzickiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami samorządów gmin powiatu nidzickiego oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

Głównym tematem spotkania było przedstawienie koncepcji rozbudowy nidzickiego szpitala.

Planowana rozbudowa polegać ma na wybudowaniu nowego skrzydła szpitala, w którym znajdzie się około 70 łóżek dla pacjentów, dwie nowocześnie wyposażone sale zabiegowe, blok operacyjny oraz tomograf.

Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej.

W dniu 20 października 2016r. na terenie miasta Nidzica zabezpieczono rower górski koloru biało-czerwonego.

 

Informacja pod nr telefonu: 89 625 32 79