Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego

Informuję, że zwołuję XXIV Sesję Rady Powiatu w Nidzicy V kadencji w dniu 28 października 2016 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej nidzickiego Ratusza.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych Rady Powiatu w Nidzicy.
 6. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Nidzicki za poprzedni rok szkolny.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian w budżecie powiatu na rok 2016,
  2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2016-2025,
  3. zmiany uchwały w sprawie podziału środków na 2016 rok przyznanych samorządowi powiatowemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski.

Przewodnicząca Rad

/-/ Elżbieta Góralska