Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego,

 

Informuję, że zwołuję XXXVIII Sesję Rady Powiatu w Nidzicy V kadencji w dniu 22 grudnia 2017 r. o godz. 1200 w Centrum Rehabilitacyjnym im. Jana Pawła II Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy przy ul. Krzywej 8.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Nidzicy na 2018 rok,
 2. zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2018 rok,
 3. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018 roku,
 4. ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi,
 5. przyjęcia Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nidzickiego na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017”,
 6. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2036,
 7. uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2018:

-  odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu,

-  odczytanie opinii Komisji stałych, w tym Komisji właściwej do spraw budżetu,

-  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

-  odczytanie stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji,

-  dyskusja nad projektem uchwały,

-  głosowanie nad projektem uchwały.

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski.

                                                                                     Przewodnicząca Rady

                                                                                     /-/ Elżbieta Góralska