Nieodpłatna Pomoc Prawna - Rejestracja Telefoniczna

Od dnia 2 stycznia 2019 roku udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń po wcześniejszym umówieniu terminu pod numerem telefonu 575 136 077.

Rejestracja jest możliwa wyłącznie w dni robocze, w godz. 8.00-15.00.

 

Nieodpłatna pomoc prawna od stycznia 2019 r. na nowych zasadach.

Od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, zmianie ulegają zasady korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej na terenie Powiatu Nidzickiego.

 • ROZSZERZENIE GRUPY OSÓB UPRAWNIONYCH

Od stycznia usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Podstawą udzielania usługi jest oświadczenie złożone przed uzyskaniem porady. System nieodpłatnej pomocy prawnej zostanie więc otwarty na osoby, które nie zaliczały się dotychczas do żadnej z grup beneficjentów ustawy, jednak znajdują się w takiej sytuacji materialnej, która uniemożliwia im skorzystanie z odpłatnych usług prawniczych.  

 • WCZEŚNIEJSZE ZAPISY NA PORADY

Wprowadza się wcześniejsze zapisy telefoniczne na porady. Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się telefonicznie pod specjalnie wyznaczonym do tego celu numerem telefonu: 575 136 077. Rejestracja telefoniczna odbywa się wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.  

 • POSZERZENIE ZAKRESU POMOCY PRAWNEJ

Rozszerzenie zakresu usług oferowanych w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej polega przede wszystkim na wprowadzeniu usługi sporządzania projektu pisma, w miejsce dotychczasowego „udzielenia pomocy w sporządzaniu projektu pisma”. Ponadto nieodpłatna pomoc prawna obejmuje nadal:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym, lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienia adwokata, radcy prawnego, radcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym lub poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Utrzymano wyłączenie dotyczące spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej.   

 • PRADNICTWO OBYWATELSKIE

Organizacja pozarządowa wyłoniona w otwartym konkursie ofert prowadząca „mobilny” punkt pomocy prawnej od stycznia 2019 r. oprócz porad prawnych raz w miesiącu w każdej miejscowości będzie świadczyć również nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 •  FORMA ŚWIADCZENIA POMOCY NA ODLEGŁOŚĆ

Porady udzielane są osobiście w wyznaczonych punktach. Wyjątek stanowi usługa świadczona osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się. Celem tej regulacji jest dotarcie z pomocą do grup z ograniczoną możliwością kontaktu z udzielającymi porad w punktach. Takim uprawnionym usługi poradnicze mogą być udzielane za pośrednictwem telefonu i za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość lub poza punktem po wcześniejszym umówieniu wizyty.

 

 • EDUKACJA PRAWNA W KAŻDYM POWIECIE

Organizacja pozarządowa wyłoniona w otwartym konkursie ofert prowadząca „mobilny” punkt pomocy prawnej zrealizuje działania z zakresu edukacji prawnej mieszkańców powiatu. Zakres tematyczny edukacji będzie ściśle związany z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 • INTEGRACJA Z INNYM FORMAMI DARMOWEJ POMOCY

Jeżeli przedstawiony przez uprawnionego problem nie może być rozwiązany w całości lub w części poprzez udzielenie nieopłatnej pomocy prawnej albo porady obywatelskiej, wówczas udzielający porady informuje o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa. Listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa prowadzi i publikuje na swojej stronie internetowej Starosta Nidzicki. Lista powinna obejmować w szczególności poradnictwo: rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne. Powyższa lista podlega ciągłej aktualizacji, wobec czego w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego, podmioty zobowiązane powinny informować Starostę Nidzickiego o wprowadzanych zmianach w celu aktualizacji listy.

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU NIDZICKIEGO

 

 • OPINIA O UDZIELONEJ POMOCY

Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji, mają możliwość wyrażenia anonimowej opinii o udzielonej pomocy poprzez wypełnienie ankiety dostępnej u osoby udzielającej pomocy. Opinię, po jej wypełnieniu, należy umieścić w specjalnie przygotowanej na ten cel urnie dostępnej w punkcie. Wypełnienie ankiety jest bezpłatne i ma na celu zebranie informacji mogących mieć wpływ na sposób wykonania usługi przez Adwokatów i Radców Prawnych oraz organizację pozarządową.  

Więcej informacji na temat zmian w ustawie można znaleźć na stronie: darmowapomocprawna.ms.gov.pl.

 

Wykaz punktów pomocy w Powiecie Nidzickim

                                                                                   Starosta  Nidzicki

                                                                                    Marcin Paliński


Do pobrania:

- Biuletyn nr 1/2018

- Biuletyn nr 2/2018

- Biuletyn nr 3/2018

- Biuletyn nr 4/2018