Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego
 
Informuję, że zwołuję XIII Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 29 listopada 2019 r. o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej nr 26 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.
       Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z ostatniej sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności w roku szkolnym 2018/2019 niepublicznych jednostek oświatowych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmian w budżecie powiatu na rok 2019,
 2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2039,
 3. zmiany uchwały Rady Powiatu w Nidzicy Nr XLVI/273/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za  godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania,
 4. zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w publicznych placówkach oświatowych Powiatu Nidzickiego,
 5. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych,
 6. stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego gimnazjum w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy,
 7. zmiany uchwały Nr XII/84/2019 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
 8. przyjęcia Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok,
 9. określenia zadań oraz zasad udzielania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019,
 10. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nidzickiego,
 11. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2020 roku,
 12. ustalenia wynagrodzenia Starosty Nidzickiego,
 13. rozpatrzenia petycji Pana Konrada Łakomego.
7. Wnioski radnych i sprawy różne.
8. Zamknięcie sesji.