Artykuły z kategorii

Inicjatywy, projekty, organizacje pozarządowe

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w zmodyfikowanym dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów ...

Zdrowie, Polityka Społeczna i Środowisko

Turystyka i promocja regionu

25 marca 2016 r. odbyła się XVII sesja Rady Powiatu. Radni podjęli na niej uchwały w następujących sprawach:

 1. zmian w budżecie powiatu na rok 2016,

 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2016-2025,

 3. podziału środków na 2016 rok przyznanych samorządowi powiatowemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

 4. rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Nidzickiego.

  Z treścią uchwał można zapoznać się na stronie: www.bip.powiatnidzicki.pl.

  Ponadto przedstawione zostały informacje w zakresie:

 1. Ogólnej sytuacji ZOZ w Nidzicy.

 2. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok.

 3. Stan utrzymania dróg powiatowych.