Artykuły z kategorii

Zdrowie, Polityka Społeczna i Środowisko

Turystyka i promocja regionu

30 września br. na terenie Gór Dębowych Nadleśnictwa Przasnysz odbył się VII Rajd Gwiaździsty Zacheusza Nowowiejskiego. Impreza rozpoczęła się od uro...

      


baner

 
 

Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego,

Informuję, że zwołuję XLVII Sesję Rady Powiatu w Nidzicy V kadencji w dniu 28 września 2018 r. o godz. 12:00 w Centrum Rehabilitacyjnym im. Jana Pawła II Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy przy ul. Krzywej 8.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Wręczenie wyróżnień najlepszym maturzystom roku szkolnego 2017/2018.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018 r.
 7. Sprawozdanie z działalności w roku szkolnym 2017/2018 niepublicznych jednostek oświatowych..
 8. Wstępna informacja o wynikach matur.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmian w budżecie powiatu na rok 2018,
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2037,
 • emisji obligacji komunalnych,
 • określenia zadań oraz zasad udzielania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018,
 • przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Nidzickim na lata 2018-2020,
 • rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy,
 • rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy,
 • zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nidzicki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
 • wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń stanowiących własność Powiatu Nidzickiego, będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy,
 • uchwalenia Statutu Powiatu Nidzickiego.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski.                                                                                                                       

                                                                                            Przewodnicząca Rady

                                                                                            /-/ Elżbieta Góralska

SZANOWNI PAŃSTWO!

Zwracamy się do Państwa – jak również Waszych Przyjaciół i Znajomych o wsparcie zbiórki pieniężnej na leczenie Zosi Czernieckiej.

U dwuletniej Zosi zdiagnozowano chorobę stawu rzekomego kości piszczelowej, co powoduje, że piszczele się wyginają i nóżki dziecka łamią się. Dziewczynka nie chodzi, ale jest bardzo pogodnym i uśmiechniętym dzieckiem.

Leczona była w Otwocku oraz w Poznaniu, jednakże nie znaleziono w tych placówkach metody, która mogłaby przywrócić dziecku sprawność. Szansą na postawienie Zosi „na nogi” jest operacja nóżki u dr Paleya w St. Mary’s Medical Center w Stanach Zjednoczonych.

Wierząc w Państwa dobre serca,  zdecydowaliśmy się pomóc w nagłośnieniu tej zbiórki.  Ze względu na olbrzymi koszt operacji i rehabilitacji małej Zosi w klinice w USA prosimy Państwa o pomoc, poprzez wpłatę pieniędzy na leczenie Zosi. Do uzbierania jest kwota  624 707 zł. Wpłat można dokonywać za pośrednictwem fundacji „Siepomaga”, poprzez wysłanie SMS na podany niżej numer lub wpłatę na rachunek bankowy Fundacji:

ZosiaSMS: Numer 72365 Treść S11469

Przelew:      65 1060 0076 0000 3380 0013 1425
IBAN: PL SWIFT: ALBPPLPW

Odbiorca: Fundacja Siepomaga

ul. Za Bramką 1

61-842 Poznań

Tytułem:     11469 Zofia Czerniecka darowizna

Wszelkie inne informacje można znaleźć na: https://www.siepomaga.pl/zosia

Za choćby najdrobniejszą kwotę wpłaty w imieniu Rodziców i Dziadków serdecznie Państwu dziękujemy.

Starosta Nidzicki informuje, że w dniu 27.06.2018 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nidzicy  przy ul. Traugutta 23 oraz zamieszczony na stronach internetowych w/w Starostwa i stronie podmiotowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w Biuletynie Informacji Publicznej, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

Nidzica, dnia 27 czerwca 2018 r.

 

Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w zw. z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z n/w nieruchomości położonych na terenie powiatu nidzickiego, o nieuregulowanych stanach prawnych:

 1. Działka nr 51 o pow. 0,03 ha, obręb Nibork Drugi gm. Nidzica,
 2. Działka nr 44/6 o pow. 0,1268 ha, obręb Nibork Drugi gm. Nidzica,
 3. Działka nr 24/2 o pow. 0,50 ha, obręb Dobrzyń gm. Nidzica,

poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przez przedmiotowe nieruchomości przewodów i urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej w ramach inwestycji pod nazwą „Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Olsztynek-Nidzica”

 1. Działka nr 183/3 o pow. 0,30 ha, obręb Sarnowo gm. Kozłowo,
 2. Działka nr 155 o pow. 0,0761 ha, obręb nr 1 miasta Nidzica gm. Nidzica,

poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przez przedmiotowe nieruchomości przewodów i urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej w ramach inwestycji pod nazwą „Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Nidzica-Działdowo”.

Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości wszczęte zostaną postępowania w sprawach ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

W związku z powyższym wzywam osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w działek, aby we wskazanym wyżej terminie zgłosiły się do  Starostwa Powiatowego w Nidzicy przy ul. Traugutta 23 (13-100 Nidzica) pok. 45 i udokumentowały swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości, pod rygorem pominięcia ich jako strony w postępowaniach o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 625 31 28.