sesja

 • Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego

  Informuję, że zwołuję V Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 18 stycznia 2019 r. o godz. 1200w Sali Konferencyjnej nr 26 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.

   

             Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
  4. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nidzickiego za rok 2018.
  5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności Rady za 2018 r.
  6. Przedstawienie planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2019 r.
  7. Sprawozdania stałych komisji Rady Powiatu z działalności w II półroczu 2018 r.
  8. Interpelacje i zapytania radnych.
  9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmian w budżecie powiatu na rok 2019,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2037
  • rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez Mieszkańców bloków przy ul. 1. Maja 32, 32a, 32b, 34, 34a oraz domów przy ul. 1 Maja 24 i 30 w Nidzicy,
  • przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.15/2018)6/2018)
  1. Wnioski radnych i sprawy różne.
  2. Zamknięcie sesji.

  Przewodniczący Rady

                                                                                                     /-/ mgr inż. Andrzej Bróździński