31 października 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4. Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Na liście projektów wybranych do dofinansowania znalazł się projekt pn. „Inwestycje w odnawialne źródła energii w Powiecie Nidzickim.” Przedmiotem projektu jest budowa 4 nowych instalacji fotowoltaicznych na budynkach: Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących przy ulicy Jagiełły i przy ulicy Wyborskiej, na budynku szkolnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ulicy Jagiełły 1 oraz na  budynku  Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Wyborskiej. Instalacja układów fotowoltaicznych służyć będzie wytwarzaniu energii elektrycznej z promieniowania słonecznego na pokrycie własnego zapotrzebowania tych budynków tj. oświetlenie, pracę urządzeń i instalacji znajdujących się w obiektach.

Całkowita wartość projektu wynosi 905 144,80 zł. z tego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 85% co stanowi kwotę 769 373,08 zł.