W dniu 30 listopada 2017r. w Olsztynie została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Nidzickim a Województwem Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie projektu pn. „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

           

Wartość projektu wynosi : 5 106 957,50zł.

Wysokość dofinansowania: 4 323 276,38zł tj. 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

W ramach projektu nastąpi cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego w Starostwie Powiatowym, poprawienie jakości danych geodezyjnych, uruchomienie e-usług pozwalających na korzystanie on-line z cyfrowych zasobów geodezyjnych wraz z dokonywaniem płatności on-line oraz utworzeniem geoportalu.

Celem projektu jest harmonizacja i standaryzacja danych geodezyjnych i kartograficznych, integracja zasobu i rejestrów informacji przestrzennej, poprawa jakości danych geodezyjnych, a między innymi zwiększenie dostępności dla organów administracji publicznej, obywateli i przedsiębiorców poprzez uruchomienie e-usług.