Dnia 29 stycznia br. w związku z realizacją projektu "Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim", Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki i Lech Brzozowski Wicestarosta Nidzicki przy kontrasygnacie Renaty Mróz w obecności Iwony Urbanowicz Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami podpisali umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu z Studio E-Projekt z siedzibą w Warszawie.

Inżynier kontraktu został wyłoniony po przetargu nieograniczonym. Do jego zadań będzie należało świadczenie usług doradczych niezbędnych do wdrożenia i realizacji projektu w zakresie bieżącego zarządzania projektem, nadzór nad całym projektem i kierowanie wykonaniem projektu w formie nadzoru merytorycznego, technicznego, formalno – prawnego.