Zarząd Powiatu w Nidzicy

 

działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 i art. 16a z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., Nr 1817 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016r. poz. 1300) oraz Nr XXXVII/219/2017 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok,

o g ł a s z a

 otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku, w trybie
art. 16a ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późń. zm.)

 

 I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

Zadanie w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2016r., poz 1817 z późn. zm.):

Organizacja w oparciu o art. 16a ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wspierającego finansowo, organizacyjnie i szkoleniowo opracowanie oraz wdrożenie przez te organizacje i podmioty najlepszych projektów, przedsięwzięć o charakterze publicznym w zakresie:

1) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, łączna kwota dotacji w formie wsparcia w 2018 roku wynosi 15500 zł

2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, łączna kwota dotacji w formie wsparcia w 2018 roku wynosi 6000 zł.

3) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, łączna kwota dotacji w formie wsparcia w 2018 roku wynosi 5500 zł.

4) ratownictwo i ochrona życia, łączna kwota dotacji w formie wsparcia w 2018 roku wynosi 2500zł.

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Konkurs adresowany jest do podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku, prowadzących działalność statutową związaną z realizacją zadań powiatu.
 2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.).
 3. Podmiot ubiegający się o dotację musi posiadać doświadczenie w realizacji konkursów dotacyjnych adresowanych do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
 4. Statut podmiotu ubiegającego się o dotację musi posiadać zapis o możliwości finansowania innych organizacji.
 5. Podmiot ubiegający się o dotację zobowiązany jest do zabezpieczenia finansowego wkładu własnego przeznaczonego na realizację zadania w wysokości nie mniejszej niż 50% wnioskowanej dotacji.
 6. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 7. Wysokość przyznanej dotacji może być inna niż wnioskowana w ofercie. W tym przypadku oferent będzie mógł negocjować zmiany zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.

III. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania ustala się na okres od dnia podpisania umowy i upływa z dniem określonym w umowie dotacji nie później niż do dnia 30 listopada 2018 roku.
 2. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację projektów, o których mowa wyżej w oparciu o regulamin konkursu.
 3. Regulamin konkursu musi zostać dołączony do oferty na realizację zadania składaną przez podmiot ubiegający się o dotację i jest przedmiotem oceny.
 4. W ramach zadania mogą zostać wsparte wyłącznie projekty realizowane na terenie Powiatu Nidzickiego i na rzecz jego mieszkańców.
 5. Środki w ramach jednostkowej dotacji przyznanej na realizację każdego z projektów,
  o których mowa wyżej nie mogą stanowić więcej niż 90% wartości całego projektu. Pozostała część stanowi wkład własny realizatora projektu, który może mieć charakter finansowy lub niefinansowy.
 6. W ramach zadania przewiduje się możliwość ubiegania się przez jeden podmiot o realizację więcej niż jednego z wymienionych wyżej projektów.
 7. Realizator zadania zapewni doradztwo dla podmiotów ubiegających się o realizację projektów w zakresie przygotowania oferty, jak i dla realizatorów projektów w zakresie prawidłowego rozliczenia środków przyznanych na ich realizację.
 8. Realizator zadania zapewni także monitoring realizacji projektów oraz dokona rozliczenia środków przyznanych na realizację projektów.
 9. Szczegółowe terminy i warunki realizacji zadania będzie regulowała umowa, wzór której określa rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016r. poz. 1300)

IV. Termin i warunki składania ofert

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na drukach zgodnych
  z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016r.
  w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300)
 2. Formularze ofert są do pobrania na stronie internetowej http://bip.powiatnidzicki.pl/280/Konkursy_ofert/ lub w Starostwie Powiatowym w Nidzicy, pokój nr 42 II piętro.
 3. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nidzicy
  13-100 Nidzica, ul. Traugutta 23, I piętro pokój nr 33 lub przesłać pocztą na powyższy adres do dnia 12 marca 2018 r. do godziny 1530 w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Wymagane dokumenty:

– prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli,

– aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,

– informacja o posiadanym doświadczeniu w realizacji zadania podobnego typu,

– regulamin otwartego konkursu ofert, procedury i wzory dokumentów.

Uwaga: Ofertę i inne dokumenty załączone do oferty powinny podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu, ujęte w odpowiednim rejestrze. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów, upoważnienia powinny być dołączone do oferty.

Jeżeli załączniki będą składane w formie kserokopii każda strona  załącznika powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione i opatrzona datą potwierdzenia za zgodność z oryginałem.

 

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

 1. Oceny ofert dokona Komisja Konkursowa powołana Uchwałą Zarządu Powiatu w Nidzicy.
 2. Przy rozpatrywaniu ofert bierze się pod uwagę:

1) ocenę możliwość realizacji zadania publicznego,

2) ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, ocenę proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne,

3) ocenę planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

4) ocenę planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków,

5) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

6) ocenę regulaminu otwartego konkursu ofert (przejrzystość i klarowność procedur konkursowych, gwarancja zachowania uczciwej konkurencji przy wyborze oferentów, procedury i wzory dokumentów)

 1. Skład komisji oraz zasady jej pracy określa uchwała Zarządu Powiatu w Nidzicy.
 2. Komisja dokonuje oceny ofert po sprawdzeniu ofert w zakresie spełniania kryteriów formalnych.
 3. Ocena formalna polega na sprawdzeniu, czy oferta spełnia wymogi określone w ustawie oraz w ogłoszeniu.
 4. W przypadku, gdy oferta zawiera błędy formalne niemożliwe do poprawienia lub uzupełnienia uznaje się, że oferta nie spełnia kryteriów formalnych.
 5. W przypadku konieczności uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień do oferty Przewodniczący Komisji może wezwać oferenta do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień.
 6. W przypadku, gdy oferent nie uzupełni oferty lub nie złoży wyjaśnień albo dokona tego po terminie wskazanym przez Przewodniczącego, oferta zostanie uznana za niespełniającą kryteriów formalnych.
 7. Za ofertę nie spełniającą kryteriów formalnych uznaje się również taką ofertę, która nie jest zgodna z ogłoszeniem konkursowym.
 8. Wszystkie oferty ocenione pozytywnie pod względem formalnym Komisja ocenia pod względem merytorycznym biorąc pod uwagę następujące kryteria:
 • możliwość realizacji zadania przez podmiot wnioskujący ( 0-3pkt),
 • przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania ( 0-5pkt),
 • proponowana jakość wykonania zadania oraz kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane (0-8pkt),
 • wysokość wkładu własnego, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków oraz planowany do wykorzystania wkład rzeczowy (0-6pkt),
 • ocena rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych środków na publiczne zadania zlecone realizowane w latach poprzednich (0-3pkt),
 • doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze (0-7pkt),
 • sposób promocji punktu (0-7pkt).
 1. Przy ocenie merytorycznej każdy z członków Komisji przyznaje w zależności od kryteriów punkty całkowite 0,1,2,3,4,5,6,7,8.
 2. Oceną poszczególnego kryterium jest suma wszystkich punktów przyznanych przez członków dzielona przez liczbę uczestniczących w posiedzeniu członków Komisji.
 3. Suma wszystkich punktów poszczególnych kryteriów składa się na ocenę końcową oferty.
 4. Dotacja może zostać udzielona jeżeli projekt uzyskał co najmniej 27 punktów na 39 punktów możliwych do uzyskania.
 5. Oferty ocenione pod względem merytorycznym przez Komisję układane są w kolejności od najwyżej do najniżej ocenionej tworząc listę rankingową.
 6. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu miesiąca od daty terminu składania ofert.
 7. Decyzję o przyznaniu dotacji w formie uchwały podejmuje Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 8. Decyzja Zarządu jest ostateczna, nie przysługuje odwołanie.
 9. Zarząd Powiatu zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.
 10. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania. Wzór sprawozdania stanowi załącznik do rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016r. poz. 1300). O rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku oferenci zostaną powiadomieni na piśmie. Ogłoszenie zostanie ponadto zamieszczone w BIP i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nidzicy.

 

 1. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3

 

W roku 2018 nie zrealizowano zadania publicznego tego samego rodzaju.                 

 

            Dotacje na realizację podobnych zadań w 2017r. w trybie art. 16 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) Nidzickiemu Funduszowi Lokalnemu z siedzibą Kamionka 7, 13-100 Nidzica – przekazano dotację na realizację zadań w zakresach:

1) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – dotacja w wysokości 15500zł

2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – dotacja w wysokości 6000zł

3) działania na rzecz osób niepełnosprawnych – dotacja w wysokości 5500zł

4) ratownictwo i ochrona życia – dotacja w wysokości 2500zł

 

Załączniki:

1. Zal.-wzr-oferty.docx

2. Zal.-wzr-umowy.docx

3. Zal.-sprawozdanie.docx