OGŁOSZENIE

 1. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU NIDZICKIEGO OGŁASZANYCH W ROKU 2020

            Zarząd Powiatu Nidzickiego na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019 poz. 688 ze zm.) zaprasza do zgłaszania osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, zwane dalej kandydatami, do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Nidzickiego w roku 2020. Uwaga: Reprezentacja oznacza członkostwo we władzach organizacji pozarządowej / podmiotu i musi być zgodna
z zapisami statutu lub z innym dokumentem.

 

 1. Celem jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych w 2020 roku.
 2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.
 3. Zgłoszenia będą honorowane na czas udzielonego pełnomocnictwa do reprezentacji, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2020 roku (istnieje możliwość cofnięcia rekomendacji). Baza prowadzona będzie przez Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nidzicy.
 4. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
 • są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
 • nie reprezentują organizacji / podmiotów biorących udział w konkursie;
 • nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności;
 • mają przynajmniej roczne doświadczenie w zakresie składania ofert o dotacje lub realizacje projektów;
 • reprezentują organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 zgodnie z zapisami statutu lub innymi dokumentami.
 1. Oferty należy składać zgodnie z formularzem zgłoszenia kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Powiat Nidzicki na rok 2020, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia:

- pisemnie na adres:

Starostwo Powiatowe

 1. Traugutta 23

13-100 Nidzica

- faxem:

nr faxu 89 625 32 79

- e-mailem:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do dnia 28 lutego 2020 roku.

Spośród złożonych ofert Zarząd Powiatu w Nidzicy dokona wyboru przedstawicieli ww. podmiotów do Komisji Konkursowej.

Wybrani członkowi Komisji zostaną poinformowani niezwłocznie o tym fakcie telefonicznie.

Ponadto informacja ta zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiatnidzicki.pl/274/Wspolpraca_z_organizacjami_pozarzadowymi/ W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Wydziałem Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nidzicy tel. 89 625 3130, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:

załącznik_do_ogłoszenia_w_sprawie_naboru_członków_do_komisji_konkursowych_2020.docx