W związku z przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2020 poz. 971 z późn. zm.) stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.- Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019 r., poz. 713) są zobowiązane do wypełnienia obowiązków wynikających z zapisów cytowanej wyżej ustawy.
 
W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt 2, 3 w związku z art. 2 ust.1 pkt. 21, 22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz art. 25 a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019 r., poz. 713), podmioty zobowiązane winny raz w roku złożyć oświadczenie do organu nadzoru-starosty powiatu, czy Organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzona jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane. Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(ę) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu stowarzyszenia, należy przesłać do Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Starostwa  Powiatowego w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica w terminie do 31 stycznia 2021 roku.