Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego ogłosza otwarty konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016, w następujących obszarach:

 1. edukacja i promocja zdrowia publicznego

 2. rozwój kultury fizycznej

 3. integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami

 4. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

 5. kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

 6. rozwój turystyki

 7. aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich

 8. pomoc społeczna

 9. profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

 10. rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego

 11. integracja środowisk kombatanckich

 12. upowszechnianie i ochrona praw konsumenta

Informacji udziela Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 512 58 75, 89 512 58 76.

Więcej informacji na stronie:

http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/417/3426/Ogloszenie_otwartego_konkursu_ofert_na_wykonanie_zadan_Samorzadu_Wojewodztwa_Warminsko-Mazurskiego_przez_organizacje_pozarzadowe_oraz_podmioty_wymienione_w_art__3_ust__3_ustawy_o_dzialalnosci_pozytku_publicznego_i_o_wolontariacie_w_roku_2016/