29 czerwca 2016 r. odbyła się sesja Rady Powiatu w Nidzicy. Jej głównym tematem było absolutorium za 2015 rok.  W  ramach procedury absolutoryjnej radni zapoznali sięze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz sprawozdaniem finansowym za 2015 r., opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu z wykonania budżetu, informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.

Plan dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2015 r. został zrealizowany w wysokości 38.625.521,85 zł, tj. 95,77% planu. Plan wydatków natomiast wynosił 40.118.712,06 zł, z czego zrealizowano kwotę 37.403.489,32 zł, co stanowi 93,23% planu. Budżet roku 2015 zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 1.222.032,53 zł. Na taki wynik wpływ miało m.in. mniejsze wykonanie wydatków.

Wspomnieć w tym miejscu wypada, że w ciągu 2015 r. udało się przebudować drogę w Sarnowie za kwotę 899.766,14 zł (przy 50% dofinansowaniu Gminy Kozłowo), opracować uproszczony plan urządzania lasu i inwentaryzację lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Gmin Nidzica i Kozłowo za ok. 34.560 zł (w tym dofinansowanie w wysokości 27.648 zł), ukończyć budowę chodnika w Piątkach za kwotę 94.459,01 zł (z czego 50% to wkład Gminy Nidzica). Przeprowadzona została także termomodernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy za kwotę 79.927,41 zł, jak również budynku Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy. Na ten cel otrzymaliśmy dotację w wysokości 1.272.960 zł. W tym samym roku powiat pozyskał dotację w wysokości 400.000 zł na zakup ambulansu ratowniczego i sprzętu medycznego, a na zakup drugiego ambulansu - przekazał dotację dla ZOZ w wysokości 100 tys. zł. Ponadto realizowano projekt budowlany na przebudowę mostu w ciągu ul. Kościuszki wraz z przebudową ulicy o długości 0,705 km. Wartość tego zadania to 119.639,90 zł, z czego środki powiatu – 59.819,90 zł i tyle samo z Gminy Nidzica. Poza tym Zespół Szkół Ogólnokształcących przy udziale Starostwa realizował projekt pn. „Edustrefa w Nidzicy”, na który pozyskane zostały środki w wysokości 284.604 zł. Starostwo realizowało też projekt „Kompleksowe wspomaganie szkół i nauczycieli w Powiecie Nidzickim”. Na jego realizację otrzymaliśmy środki w wysokości 834.065 zł. Powiat przystąpił także do realizacji projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego” przy 100% dofinansowaniu z funduszy norweskich w wysokości 1.555.749 zł.

Podczas głosowania nad projektem uchwały absolutoryjnej Radni opowiedzieli się za udzieleniem Zarządowi Powiatu w Nidzicy absolutorium za 2015 rok stosunkiem głosów: 13 - „za”, 2 – „wstrzymujące się”.

Starosta Nidzicki w imieniu Zarządu Powiatu dziękując za udzielone absolutorium podkreślił, iż wynik głosowania wskazuje na akceptację podejmowanych przez Zarząd działań. Stwierdził, że efektywność pracy w dużej mierze jest wynikiem wspólnej pracy Zarządu i zespołu pracowników, którymi kieruje. Podziękował za współpracę kadrze kierowniczej.