Na początku kwietnia 2018 rusza termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie w ramach projektu pt.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących oraz Internatu Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących”.

Powiat Nidzicki realizuje projekt nr RPWM.04.03.01-28-0046/17, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Nidzickim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, Działanie 4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

Całkowita wartość zadania wynosi 992 468,52 zł. z tego dofinansowanie z UE w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego wynosi 792 134,82 zł.  Wkład własny  Powiatu Nidzickiego w realizację projektu to kwota 198 033,70 zł.

Projekt będzie zrealizowany do 30.09.2018 r.

W ramach projektu budynki zostaną ocieplone, instalacja centralnego ogrzewania wymieniona i zmodernizowane dwie kotłownie.

Fundusze