27 października w Nidzicy odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Kompleksowe wspomaganie szkół i nauczycieli w powiecie nidzickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

   w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty. Konferencja skierowana była do nauczycieli i dyrektorów szkół z terenu powiatu nidzickiego biorących udział w projekcie. Ponadto zaproszenie Starosty Nidzickiego Grzegorza Napiwodzkiego przyjęli i w konferencji uczestniczyli Pani Grażyna Przasnyska – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, władze miasta i gminy Nidzica, gminy Janowo, Janowiec Kościelny, gminy Kozłowo oraz radni Rady Powiatu, Rady Miejskiej oraz radni gmin w Janowie, Janowcu Kościelnym i Kozłowie. W konferencji uczestniczyli także dyrektor i pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nidzicy, dyrektor ZOOiS, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego, dyrektor ZDZ Centrum Kształcenia w Nidzicy, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych, przedstawiciele ośrodków prowadzących szkolenia, koordynatorzy projektu, szkolni organizatorzy edukacji i eksperci zewnętrzni.

   Celem projektu, którego realizacja rozpoczęła się w kwietniu 2014 r., było podniesienie kompetencji nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli zgodnie z potrzebami placówek poprzez wdrożenie 38 Rocznych Planów Wspomagania, opracowanych po przeprowadzonej diagnozie przez pracowników pedagogicznych placówek oświatowych wspólnie ze Szkolnymi Organizatorami Rozwoju Edukacji.

   Wszystkich przybyłych gości przywitał Starosta Nidzicki Grzegorz Napiwodzki, który omówił cele projektu, podziękował wszystkim za udział w projekcie. Następnie kierownik projektu Małgorzata Jakubowska przedstawiła założenia projektu „Kompleksowe wspomaganie szkół i nauczycieli w powiecie nidzickim”. O pozytywnych aspektach nowych form doskonalenia nauczycieli na podstawie doświadczeń i obserwacji mówiła Beata Deptuła, szkolny organizator rozwoju edukacji. Rolę sieci współpracy i samokształcenia w nowym systemie doskonalenia nauczycieli przedstawili koordynatorzy sieci Jolanta Jankowiak-Wydra oraz Bogdan Malinowski. Następnie Halina Chorążewicz z Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczytnie zapoznała uczestników konferencji z wnioskami z wdrożenia Powiatowego Programu Wspomagania w powiecie nidzickim. Jako ostatnia zabrała głos Jolanta Bem, dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie, która przedstawiła system doskonalenia nauczycieli oparty na kompleksowym wspomaganiu szkół.

   Projekt realizowało 18 szkół, 2 przedszkola powiatu nidzickiego. W szkoleniach uczestniczyło 267 nauczycieli. W okresie trwania projektu na terenie powiatu utworzone zostały 4 Sieci współpracy i samokształcenia.

   Wszyscy nauczyciele oraz dyrektorzy szkół i przedszkoli biorący udział w doskonaleniu otrzymali certyfikaty.