W celu rozwijania kompetencji czytelniczej oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży, nauczyciel bibliotekarz zorganizował zajęcia z uczniami klasy I gimnazjum w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie. Wspólne czytanie lektur: Antoine De Saint- Exupery „Mały Książę”, Arkady Fiedler „Dywizjon 303”.

Na zajęciach uczniowie mieli okazję słuchać tekstu czytanego przez lektorów, zaproszonych nauczycieli naszej szkoły.

W dniu 10.11.2015r. po dwumiesięcznych zajęciach, uczniowie przystąpili do Konkursu Sprawnego Czytania „Ale czytam!”. Komisja konkursowa oceniała dobór utworu, płynność i bezbłędność przeczytanego tekstu, dykcję i intonację uczestnika, interpretację utworu oraz ogólne wrażenie artystyczne.

Laureaci konkursu:

I miejsce - Patryk Gałęziewski,
II miejsce - Adrian Folga,
III miejsce - Mariusz Przybylski.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe, długopisy z grawerem Konkurs Sprawnego Czytania.

Ale czytam!” - cz.1, pozytywną oceny z języka polskiego.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali długopisy z grawerem, zbiór cytatów Antoine de Saint-Exupery - „Mały Książę”, jako drogowskazy do przestrzegania i szukania właściwej życiowej ścieżki. Fundatorem nagród rzeczowych - Rada Rodziców - dziękujemy!

Organizator konkursu nauczyciel bibliotekarz oraz uczestnicy zajęć – uczniowie klasy I gimnazjum, dziękują dyrekcji oraz wszystkim nauczycielem, którzy brali czynny udział w zajęciach jako lektorzy głośnego czytania.

W drugim półroczu rozpoczną się kolejne zajęcia - Wspólne czytanie lektur - Cz.2.
Dobór lektur dokonają uczniowie przy współpracy z nauczycielem języka polskiego, a zarazem wychowawcą klasy I gimnazjum - panią Wandą Redys.