30 grudnia odbyła się ostatnia w 2015 roku Sesja Rady Powiatu V kadencji. Na początku sesji Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki podziękował za zaangażowanie oraz ogrom włożonej pracy oraz kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych zachowań młodych użytkowników dróg z terenu Powiatu Nidzickiego Panu Jackowi Gnidzińskiemu.

Podczas sesji uchwalony został budżet Powiatu Nidzickiego na rok 2016. Starosta w imieniu Zarządu Powiatu podziękował stałym komisjom Rady Powiatu za wydanie pozytywnych opinii w sprawie projektu budżetu na 2016 rok.

„Budżet na 2016 rok jest budżetem realnym, zabezpieczającym funkcjonowanie każdej jednostki organizacyjnej powiatu oraz proinwestycyjnym.

Obecna sytuacja finansowa Powiatu daje możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne. Planujemy pozyskać środki na inwestycje drogowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (3.000.000,00 zł.) oraz Programu Wieloletniego pn ,,Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 (1.603.103,00 zł.). Dzięki prowadzonej przez zarząd dobrej polityce współpracy z samorządami gminnymi, powyższe inwestycje realizowane będą wspólnie z gminami.

W roku 2016 liczymy ponadto na skuteczne pozyskanie środków na rozwój i modernizację szkolnictwa zawodowego w naszych placówkach oświatowych.

Powiat również zamierza realizować projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej ,, Cyfrowy region” na ogólną kwotę 5.000.000,00 zł. oraz projekt ,,Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego” na kwotę 1.555.749,65 zł.

Zadania zawarte w budżecie poparte są wolą tworzenia dobra dla społeczności lokalnej. Udział procentowy wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem powiatu wynosi 17,38%. Głównym źródłem finansowania wkładu własnego na zadania inwestycyjne jest nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie 1.634.728,62 zł. Świadczy to o oszczędnej i racjonalnej gospodarce finansowej powiatu.

Zadłużenie na koniec 2015 roku wynosi 9.597.465,65 zł. co stanowi 25,10 % przewidywanych dochodów w 2015 roku, a zadłużenie na koniec 2016 roku będzie wynosiło 9.398.170,91 zł. co stanowi 21,37 % planowanych dochodów na 2016 rok.

Chcę zapewnić, ze Zarząd, jako organ wykonawczy, dołoży wszelkich starań aby realizacja budżetu przebiegała zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a osiągane wpływy były wykorzystane jak najskuteczniej w celu realizacji zadań.” - powiedział Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Powiatu.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmian w budżecie powiatu na rok 2015,

2) wydatków budżetu Powiatu Nidzickiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015,

3) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Nidzicy na 2016 rok,

4) zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nidzicy na 2016 rok,

5) zmiany uchwały Nr IV/25/2015 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu,

6) przystąpienia Powiatu Nidzickiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”,

7) wyrażenia zgody na oddanie w najem sali dydaktycznej znajdującej się w budynku przy ul. Jagiełły 1 stanowiącym własność Powiatu Nidzickiego, będącym w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy,

8) ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi,

9) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2016-2025,

10) uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2016:

- odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu,

- odczytanie opinii Komisji stałych, w tym Komisji właściwej do spraw budżetu,

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

- odczytanie stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji,

- dyskusja nad projektem uchwały,

- głosowanie nad projektem uchwały.

11) udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.