W celu rozwijania kompetencji czytelniczej oraz upowszechniania czytelnictwa wśród młodzieży, nauczyciel bibliotekarz w II semestrze kontynuował zajęcia z uczniami klasy I gimnazjum - Wspólne czytanie lektur. Uczniowie po konsultacjach ze swoim wychowawcą i zarazem polonistą wybrali książkę Aleksandra Kamińskiego „ Kamienie na szaniec”.
Na zajęciach uczniowie mieli okazję słuchać tekstu czytanego przez lektorów, zaproszonych nauczycieli naszej szkoły.

W dniu 05.04.2016 r. po dwumiesięcznych zajęciach, uczniowie przystąpili do Konkursu Sprawnego Czytania „ Ale czytam!” Cz.2. Komisja konkursowa oceniała dobór utworu, płynność i bezbłędność przeczytanego tekstu, dykcję i intonację uczestnika, interpretację utworu oraz ogólne wrażenie artystyczne.

Laureaci konkursu:

I miejsce - Mariusz Przybylski
II miejsce - Krystian Krajewski
III miejsce - Przemysław Dzięgielewski

Fundatorem nagród rzeczowych były firmy: OLSOF-OLSZTYN, NICE BOOK ENTERPRISE-SZCZYTNO, od których nauczyciel bibliotekarz, pozyskał książki z różnych dziedzin, by poszerzyć i umożliwić uczniom rozwijanie kompetencji czytelniczych.

W drugim semestrze laureaci i pozostali uczestnicy konkursu mieli okazje sami dokonywać wyboru książki, uwzględniając własne gusty i zainteresowania czytelnicze. Natomiast laureaci konkursu otrzymali również dodatkowo pozytywne oceny z języka polskiego.

Organizator konkursu nauczyciel bibliotekarz oraz uczestnicy zajęć – uczniowie klasy I gimnazjum, dziękują wszystkim nauczycielem, którzy brali czynny udział w zajęciach jako lektorzy głośnego czytania i zasiedli do stołu JURY. Podziękowania należą się również w/w firmom, które ufundowały nagrody książkowe.