Na stronie Polskiego Związku Hodowców Koni ukazał się bardzo dobry artykuł  nt. X Wystawy Hodowlanych Koni Zimnokrwistych. Treść artykułu zamieszczamy poniżej.

 

Sama śmie­tanka naj­lep­szych koni zim­no­krwi­stych zje­chała do Janowa na ju­bi­le­uszową X wy­stawę koni ras zim­no­krwi­stych. Wystarczy wspo­mnieć o ta­kich pe­reł­kach jak Kilta (Sułtan Kim Van Achter De Kerk/​Igor VannGaasbeek), Marino (Expo De Feulen Marva II/​Junid), Vulcana (Leo 148 – Volcane De Sery/​Orion Du Vallon), Framand (Armand – Frajda/​Bramin) czy Perkoz (Nestor Ter Massin – Polka De Maucourt/​Kenn De Maucourt). 20 doj­rza­łych kla­czy i ogie­rów, a każdy z nich z ty­tu­łami na kon­cie. Pokaz naj­lep­szych z naj­lep­szych: czem­pio­nów wy­staw i au­kcji. Zwierzęta naj­bliż­sze ide­ałowi, które każdy pra­gnąłby mieć w swo­jej stajni. Po wyj­ściu na koło nie wia­domo, na któ­rym oko za­wie­sić. Wszystkie w do­sko­na­łej kon­dy­cji, w kwie­cie wieku, za­dbane, świet­nie przy­go­to­wane do po­kazu, współ­pra­cu­jące z pro­wa­dzą­cym. W stę­pie kro­czące równo, ryt­micz­nie, do­stoj­nie, w kłu­sie dy­na­miczne, ela­styczne, pra­cu­jące ca­łym cia­łem. Różnice w oce­nie nie­wiel­kie, każdy z nich jest klasą samą w so­bie.

Czempionką kla­czy i naj­wy­żej oce­nio­nym ko­niem wy­stawy zo­stała KILTA, hod. Romana Szultki ur.29.03.2010 r., ostat­nio wi­dziana w Kętrzynie w wieku 2 lat, gdy od­bie­rała ty­tuł czem­pionki kraju w swo­jej kla­sie. Obecnie klacz ho­dow­lana, ro­sła, bar­dzo ty­powa, do­sko­nale ru­sza­jąca się i dodatkowo nie­zwy­kle spo­kojna. Klacz ma­rze­nie. O 0,5 pkt słab­szy oka­zał się przed­sta­wi­ciel ogierów: ar­den szwedzki MARINO, wł. Andrzeja Derleckiego, nie­zmien­nie prze­piękny, ele­gancki, równy górą i swo­bodny w ru­chu. Oba czem­piony uzy­skały mak­sy­malne noty za typ.

źródło: http://pzhk.pl/blog/2016/07/04/najlepsze-najciezszych-janowie/