Informacja

o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej  w Powiecie Nidzickim

 

Informuję, że w dniu 5 sierpnia 2015r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. poz. 1255). Zgodnie z ustawą Powiat od dnia 1 stycznia 2016r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Na mocy art. 9 ust. 1 przedmiotowej ustawy Powiat Nidzicki zawarł porozumienia z Gminami – Nidzica, Kozłowo, Janowiec Kościelny i Janowo, określające gminne lokale, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz zasady współpracy w zakresie zapewnienia warunków lokalowych adwokatom i radcom prawnym udzielającym nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Nidzickiego ustalono dwa punkty nieodpłatnej pomocy.

 

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Nidzickim

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje posiadaczom Karty Dużej Rodziny, kombatantom i weteranom, osobom poniżej 26 i powyżej 65 roku życia, osobom, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o pomoc przyznano świadczenie z pomocy społecznej, osobom które w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty oraz kobietom w ciąży.

 

Pomoc obejmuje poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub  spoczywających na niej obowiązkach; wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego, udzielenie pomocy  w sporządzaniu projektu pism, pod warunkiem jednak, że sprawa znajduje się na etapie przedsądowym i nie toczy się jeszcze postępowanie przygotowawcze; sporządzenie projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe albo postępowanie sądowoadministracyjne; sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym; ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym. 

 

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: darmowapomocprawna.ms.gov.pl oraz fundacja.togatus.pl

 

                                                                                   Starosta  Nidzicki

                                                                                    Grzegorz  Napiwodzki


Do pobrania:

- Biuletyn nr 1/2018

- Biuletyn nr 2/2018

- Biuletyn nr 3/2018