KOMUNIKAT

W SPRAWIE UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

I PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

 

 Szanowni Państwo,

w związku z komunikatem Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie zagrożenia COVID-19 (koronawirus)
zamieszczonym na stronie www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl uprzejmie informujemy, iż

korzystanie z nieodpłatnych porad prawnych na terenie Powiatu Nidzickiego
od dnia 13 marca 2020r. do odwołania odbywa się wyłącznie poprzez telefon
i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Informacja o terminie przywrócenia wizyt osobistych
w punktach zostanie zamieszczona na stronie
www.powiatnidzicki.pl

W celu uzyskania porady na odległość proszę o wypełnienie zgłoszenia porady na odległość (załącznik do komunikatu)
oraz przesłanie go do Starostwa pocztą elektroniczną, a następnie oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

Więcej informacji pod numerem telefonu 575 136 077,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374); ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 294 ze zm.) 

 

Wniosek - zgłoszenie porady na odległość

 

Nieodpłatna Pomoc Prawna - Rejestracja Telefoniczna i elektroniczna oraz informacja

Od dnia 2 stycznia 2019 roku udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń po wcześniejszym umówieniu terminu pod numerem telefonu 575 136 077. Rejestracja telefoniczna jest możliwa wyłącznie w dni robocze, w godz. 8.00-15.00.

Od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, zmianie uległy zasady korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej na terenie Powiatu Nidzickiego. Uruchomiono także poradnictwo obywatelskie  świadczone przez doradców z organizacji pozarządowej. 

 • ROZSZERZENIE GRUPY OSÓB UPRAWNIONYCH

Od stycznia usługi są świadczone każdej osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Podstawą udzielania usługi jest oświadczenie złożone przed uzyskaniem porady. System nieodpłatnej pomocy prawnej został więc otwarty na osoby, które nie zaliczały się dotychczas do żadnej z grup beneficjentów ustawy, jednak znajdują się w takiej sytuacji materialnej, która uniemożliwia im skorzystanie z odpłatnych usług prawniczych.  

 •  FORMA ŚWIADCZENIA POMOCY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Porady udzielane są co do zasady osobiście w wyznaczonych punktach. Wyjątek stanowi usługa świadczona osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się. Takim uprawnionym usługi poradnicze mogą być udzielane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, poza punktem, w miejscu wyposażonym w urządzenia uławiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, poza punktem, w miejscu w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, w miejscu zamieszkania po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby pod numerem telefonu wskazanym do rejestracji: 575 136 077.

 • POSZERZENIE ZAKRESU POMOCY PRAWNEJ

Rozszerzenie zakresu usług oferowanych w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej polega przede wszystkim na wprowadzeniu usługi sporządzania projektu pisma, w miejsce dotychczasowego „udzielenia pomocy w sporządzaniu projektu pisma”. Ponadto nieodpłatna pomoc prawna obejmuje nadal:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym, lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienia adwokata, radcy prawnego, radcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym lub poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Utrzymano wyłączenie dotyczące spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej.   

 • PRADNICTWO OBYWATELSKIE

Organizacja pozarządowa wyłoniona w otwartym konkursie ofert – Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego - prowadząca „mobilny” punkt pomocy prawnej oprócz porad prawnych w każdej miejscowości świadczy również nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

 • EDUKACJA PRAWNA W KAŻDYM POWIECIE

Organizacja pozarządowa wyłoniona w otwartym konkursie ofert prowadząca „mobilny” punkt pomocy prawnej zrealizuje działania z zakresu edukacji prawnej mieszkańców powiatu. Zakres tematyczny edukacji będzie ściśle związany z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

 • INTEGRACJA Z INNYM FORMAMI DARMOWEJ POMOCY

Jeżeli przedstawiony przez uprawnionego problem nie może być rozwiązany w całości lub w części poprzez udzielenie nieopłatnej pomocy prawnej albo porady obywatelskiej, wówczas udzielający porady informuje o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa. Listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa prowadzi i publikuje na swojej stronie internetowej Starosta Nidzicki. Lista powinna obejmować w szczególności poradnictwo: rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne. Powyższa lista podlega ciągłej aktualizacji, wobec czego w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego, podmioty zobowiązane powinny informować Starostę Nidzickiego o wprowadzanych zmianach w celu aktualizacji listy.

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU NIDZICKIEGO

 

 • OPINIA O UDZIELONEJ POMOCY

Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji, mają możliwość wyrażenia anonimowej opinii o udzielonej pomocy poprzez wypełnienie ankiety dostępnej u osoby udzielającej pomocy. Opinię, po jej wypełnieniu, należy umieścić w specjalnie przygotowanej na ten cel urnie dostępnej w punkcie. Wypełnienie ankiety jest bezpłatne i ma na celu zebranie informacji mogących mieć wpływ na sposób wykonania usługi przez Adwokatów i Radców Prawnych oraz organizację pozarządową.  

Więcej informacji na temat zmian w ustawie można znaleźć na stronie: darmowapomocprawna.ms.gov.pl.

 

Wykaz punktów pomocy w Powiecie Nidzickim

                                                                                   Starosta  Nidzicki

                                                                                    Marcin Paliński


 

Zachęcamy do lektury Biuletynu Informacyjnego wydawanego przez Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego w ramach realizacji zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Do pobrania:

- Biuletyn nr 1/2019

- Biuletyn nr 2/2019

- Biuletyn nr 3/2019

- Biuletyn nr 4/2019

- Biuletyn nr 5/2019

- Biuletyn nr 6/2019

- Biuletyn nr 7/2019

- Biuletyn nr 8/2019

- Biuletyn nr 9/2019

- Biuletyn nr 10/2019

- Biuletyn nr 11/2019

- Biuletyn nr 12/2019

 

 Karty informacyjne do pobrania:

- Karta informacyjna pomoc prawna

- Karta informacyjna poradnictwo obywatelskie

- Karta informacyjna dla osob pokrzywdzonych przestepstwem

- Karta informacyjna mediacja