Powiat Nidzicki  w dniu 6 sierpnia 2018 r. podpisał umowę o dofinansowanie realizacji projektu nr RPWM.02.04.01-28-0007/18, pn. „Staż u pracodawcy – profesjonalny start na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 – „Kadry dla gospodarki”, Działanie 2.4 – Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1 – Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe

Celem głównym projektu  jest zwiększenie zatrudnialności uczniów techników w ZSZiO w Nidzicy poprzez wyposażenie ich w dodatkowe, zindywidualizowane umiejętności, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe dopasowane do potrzeb lokalnych pracodawców.

Projekt obejmie swym działaniem 88 uczniów Techników w ZSZiO w Nidzicy, którzy będą mogli skorzystać z indywidualnych diagnoz, szkoleń zawodowych oraz odpłatnych staży u lokalnych pracodawców.   

Całkowita wartość zadania wynosi 617 903,29 zł z tego dofinansowanie z Unii Europejskiej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wynosi 556 112,94 zł. Wkład własny Powiatu Nidzickiego w realizację projektu to 61 790,35 zł.

Projekt będzie zrealizowany przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w okresie 02.11.2018 – 31.10.2020 r.