×

Błąd

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów SpotkanieSamorzadowcyLuty oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Komunikat Starosty Nidzickiego z dnia 23 marca 2020 r.

Na podstawie danych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na terenie Powiatu Nidzickiego nie stwierdzono przypadku zachorowania wirusem SARS-CoV-2 (koronawirusem).

Stan aktualny na dzień 23 marca 2020 r., godz. 11.00:

- liczba osób objętych kwarantanną domową (wystawione decyzje przez PPIS w Nidzicy – 9 osób

- liczba osób objętych kwarantanną domową (które przekroczyły granicę od 15 marca 2020 r.) ujęte w systemie EWP – 23 osoby

17 października w sali w Centrum Rehabilitacji im. Jana Pawła II odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Uroczystość otworzyła Prezes PSONI Ewa Gałka, która zwróciła uwagę, że wszystkie ich placówki prowadzą edukację do końca życia swoich podopiecznych. Głos zabrał również Starosta Marcin Paliński podkreślając rolę nauczyciela i jego odpowiedzialną pracę, która wpływa na rozwój młodych pokoleń Polaków. Życzenia złożyła również Dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy Małgorzata Wilińska. W części oficjalnej nie zabrakło wyróżnień, nagród i gratulacji, a następnie odbyła się część artystyczna przygotowania przez uczniów placówek PSONI.

Magda Głusek, Tomasz Domurad oraz Jakub Suwiński to najlepsi maturzyści Powiatu Nidzickiego w roku szkolnym 2018/2019. Na XII Sesji Rady Powiatu w dniu 15 października 2019 r. z rąk Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego, Starosty Marcina Palińskiego, Wicestarosty Pawła Przybyłka, Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Bróździńskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Pawła Bukowskiego oraz Radnych Rady Powiatu otrzymali gratulacje i drobne upominki. W imieniu Jakuba Suwińskiego oraz Tomasza Domurad wyróżnienia odebrali rodzice.

Magda Głusek - uczęszczała do Technikum Agrobiznesu w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie. W maju 2019 roku przystąpiła do egzaminu maturalnego. Osiągnęła najwyższe wyniki spośród wszystkich maturzystów w swojej szkole. Od października jest studentką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na Wydziale Nauk Społecznych, kierunek – Praca socjalna.

Tomasz Domurad – był uczniem Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Nidzicy. Tomasz uzyskał następujące wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych:
Część ustna:
- język polski – 80%
- język angielski – 100%
Część pisemna:
- język angielski – 98%
- matematyka – 98%
- język polski – 71%
Ponadto zdawał 3 przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym i uzyskał następujące wyniki:
88% z języka angielskiego,
62% z matematyki,
58% z geografii.
Tomek zdał również bardzo dobrze 2 egzaminy zawodowe dające uprawnienia do wykonywania zawodu technik ekonomista. Z pierwszego egzaminu uzyskał wyniki: w części teoretycznej 88%, a w części praktycznej 100%. Drugi egzamin zdał jeszcze lepiej: na 95% i 100%. Uczeń od nowego roku akademickiego studiuje na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku Informatyka.

Jakub Suwiński – absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy. Uczęszczał do klasy z rozszerzonym programem nauczania z matematyki, fizyki i informatyki. Przez 3 lata nauki legitymował się rokrocznie średnią ocen – 6,0.
Aktywnie uczestniczył w życiu szkoły. Uczestniczył w programie FITS w ramach projektu ERASMUS+, brał udział w wielu przedstawieniach, m. in. „Przed sklepem jubilera”, „Gloria victis”, dwa razy w „Misterium Męki Pańskiej”, akademiach szkolnych oraz konkursach przedmiotowych.
Na maturze oprócz przedmiotów obowiązkowych zdawał cztery przedmioty dodatkowe w zakresie rozszerzonym z języka francuskiego, języka angielskiego, matematyki oraz fizyki. Egzaminy ustne Jakub zdał na 100%. Egzaminy obowiązkowe, pisemne średnio na 90% (w tym 100% z języka angielskiego, 98% z matematyki). Równie dobrze Jakub napisał egzaminy z przedmiotów rozszerzonych. Średnia z tych egzaminów wyniosła 80% (w tym 94% z matematyki, 90% języka angielskiego).
Dzięki uzyskanym wynikom, ale również zgodnie ze swoimi zainteresowaniami Jakub zamierza kontynuować naukę na Politechnice Warszawskiej na kierunku technologia chemiczna – profil praktyczny.

Starosta Nidzicki

działając na podstawie  art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

 

WYKAZ

22 maja w kościele św. Wojciecha odbyło się uroczyste podsumowanie Konkursu Plastyczno - literackiego o Błogosławionej Bolesławie Lament. Lech Brzozowski Wicestarosta Nidzicki wręczył dyplomy i nagrody najlepszym i wyróżnionym.

Zostało nadesłanych  886 prac plastycznych i 234 prace literackie z 243 placówek oświatowych i od osób indywidualnych z całej Polski i nie tylko.

Jury w dziewięcioosobowym składzie dokonało oceny prac i wyłoniło laureatów, przyznając w poszczególnych kategoriach łącznie 32 miejsca i 54 wyróżnień. Komisja Konkursowa miała duży dylemat w wyselekcjonowaniu najlepszych prac, ponieważ bardzo wiele z nich reprezentowało wysoki poziom artystyczny, zaskakiwało pomysłowością oraz świadczyło o dużym zaangażowaniu, bogatej duchowości i refleksyjności autorów, a także o wnikliwej znajomości tematu.

Wyniki