Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami w formie poniższych infografik!

szczepimy2

Pod koniec ubiegłego roku Starosta Marcin Paliński oraz radny Rady Powiatu Zbigniew Słupski udali się z wizytą do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy, podczas której Komendant Powiatowy PSP bryg. mgr inż. Krzysztof Mierzejewski przekazał informacje na temat rozpoczętego już remontu placu wewnętrznego KP PSP w Nidzicy.
Remont obejmuje m.in., rozbiórkę istniejącej nawierzchni betonowej i krawężników, wykonanie podbudowy i ułożenie krawężników i nawierzchni z kostki brukowej, likwidację kanału najazdowego dla samochodów, likwidację wiat śmietnikowych, likwidację podziemnego zbiornika na wodę, demontaż stacji paliw wraz z podziemnymi zbiornikami, regulację studni instalacji burzowej, wymianę uszkodzonego hydrantu nadziemnego na podziemny, likwidację słupów oświetlenia zewnętrznego oraz wymianę części ogrodzenia.
Powiat Nidzicki, w ramach zawartego w ubiegłym roku porozumienia, przekazał dla Komendy PSP w Nidzicy 20 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej remontu placu wewnętrznego.
Ponadto, Komendant Straży zaprezentował nowo zakupiony samochód operacyjny, który wzmocni potencjał ratowniczy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy, ale także wpłynie na poprawę jakości i skuteczności prowadzonych działań.
zdjęcia: Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy informuje, że nabór wniosków w ramach Tarczy antykryzysowej o przyznanie:

 • pożyczki (art. 15zzd i 15zzda),
 • dofinansowania bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15zzc)
 • dofinansowania części kosztów dla zatrudnionych pracowników (art. 15zzb, 15zze, 15 zze2

został przedłużony.

Dokumenty można składać do 10 czerwca 2021 r. w formie elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub w formie papierowej.

 

Zasady i wzory wniosków oraz innych dokumentów są dostępne na stronie internetowej
https://nidzica.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Z ww. form wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy jeszcze nie korzystali z powyższego dofinansowania oraz Ci którzy nie wykorzystali całego przysługującego okresu dofinansowania tj. 3 m-cy.
 

Szczegółowe informacje Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy pod nr tel. 89 6250 152, 89 6250 156.

TARCZA 6.0 – nowe wsparcie dla wybranych branż.
Do 31 stycznia 2021 roku nabór wniosków na jednorazowe dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy (art.15 zze4).
Ważne informacje:
1. Wysokość dotacji wynosi maksymalnie 5 tys. zł.
2. Przedsiębiorca może złożyć wniosek wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl
3. Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.
4. O dotację mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.2l.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.2l.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.5l.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z, i których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.
5. Dotacja nie może być udzielona przedsiębiorcy, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.
6. Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. Za datę udzielenia dotacji uznaje się dzień wypłaty środków prze PUP na konto przedsiębiorcy.
Szczegółowe informacje udzieli Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy pod nr tel. 89 6250 151, 89 6250 169.

Pragniemy poinformować, że w dniu dzisiejszym Zarząd Powiatu w Nidzicy zatwierdził listę zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 r.

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom Powiatu Nidzickiego za udział w głosowaniu oraz gratulujemy wnioskodawcom, których projekty uzyskały największą liczbę głosów. 

Więcej informacji w zakładce Budżet Obywatelski.

Zarząd Powiatu w Nidzicy ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu nidzickiego w 2021 r.”

Uchwała_w_sprawie_rozstrzygnięcia_konkursu.pdf

Zarząd Powiatu Nidzickiego na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2020 r. ustalił ostateczną listę propozycji zadań do poddania konsultacjom społecznym. Głosowanie trwa do 10 grudnia. Poniżej lista propozycji zadań oraz karty do głosowania.

Uchwała_ostateczna_lista_zadań.pdf

Karta_do_głosowania_JANOWIEC_KOŚCIELNY.docx

Karta_do_głosowania_KOZŁOWO.docx

Karta_do_głosowania_NIDZICA.docx

Procedura głosowania:

 1. Wyboru zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego dokonują mieszkańcy powiatu nidzickiego w głosowaniu jawnym, bezpośrednim i powszechnym.
 2. Uprawnieni do głosowania są wszyscy mieszkańcy powiatu nidzickiego.
 3. Każda uprawniona osoba może oddać tylko jeden głos na zgłoszone zadanie z gminy w której mieszka - można wypełnić tylko jedną kartę. W przypadku stwierdzenia oddania głosów przez jedną osobę na więcej niż jedno zadanie wszystkie głosy oddane przez tę osobę uznane zostaną za nieważne.
 4. Głos oddaje się za pomocą karty do głosowania. Obowiązująca karta do głosowania zamieszczona jest na stronie internetowej www.bip.powiatnidzicki.pl w zakładce Budżet Obywatelski (kartę do głosowania można samodzielnie wydrukować) oraz w siedzibach urzędów, w których można oddać głos.
 5. Głosowanie, w tym wydawanie kart, odbywa się w godzinach pracy urzędów:
 • w Starostwie Powiatowym w Nidzicy,
 • w Urzędzie Miejskim w Nidzicy,
 • w Urzędzie Gminy w Kozłowie,
 • w Urzędzie Gminy w Janowie,
 • w Urzędzie Gminy w Janowcu Kościelnym. 
 1. Wypełnioną kartę do głosowania należy wrzucić do urny w jednym ze wskazanych wyżej miejsc lub wysłać pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica (decyduje data wpływu do Starostwa) w terminie do 10 grudnia 2020 r.
 2. Karty do głosowania będą weryfikowane pod kątem spełniania wymogów formalnych. Karty wypełnione niewłaściwie, niezawierające wymaganych danych oraz niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych będą uznane za nieważne.
 3. W przypadku stwierdzenia oddania głosu przez osoby nieuprawnione, głosy oddane przez te osoby uznane będą za nieważne.
 4. Ustalanie wyników głosowania polega na zsumowaniu wszystkich ważnych głosów oddanych na każdą propozycję zadań poddanych pod głosowanie.
 5. Za wybrane do realizacji uznaje się zadania, które uzyskały największą liczbę ważnych głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski.
 6. Jeśli środki na realizację kolejnego zadania z listy nie będą wystarczające, uwzględnione zostaną pierwsze z następnych zadań na liście, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków.
 7. Informacja o wynikach głosowania podawana będzie do publicznej wiadomości przez Zarząd Powiatu Nidzickiego po podjęciu uchwały w sprawie zatwierdzenia zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

Zarząd Powiatu Nidzickiego na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2020 r. ustalił wstępną listę przyjętych zadań, które zostaną poddane konsultacjom społecznym poprzez głosowanie mieszkańców i zadań odrzuconych.

 

Lista znajduje się w linku poniżej:

 lista zadań, które zostaną poddane konsultacjom

ℹ️ℹ️ℹ️
Cotygodniowy komunikat Starosty Nidzickiego dot. sytuacji epidemiologicznej na terenie Powiatu Nidzickiego.
👇Powiat Nidzicki👇
Stan aktualny na dzień 16 listopada listopada 2020 r.:
☑️ liczba osób z potwierdzonym aktualnie zakażeniem koronawirusem – 181
☑️ liczba osób zmarłych z chorobami współistniejącymi - 6
☑️ liczba osób hospitalizowanych - 1
☑️ liczba osób wyzdrowiałych – 273
Łączna liczba przypadków zakażenia koronawirusem w Powiecie Nidzickim od początku pandemii – 454
☑️liczba osób objętych kwarantanną domową – 488
w tym:
☑️Miasto i Gmina Nidzica: 320
☑️Gmina Janowiec Kościelny: 28
☑️Gmina Janowo: 39
☑️Gmina Kozłowo: 101

Tegoroczne powiatowe obchody 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbyły się w ścisłym reżimie sanitarnym.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele Św. Wojciecha w Nidzicy w intencji naszej Ojczyzny, a następnie delegacja władz samorządowych z terenu Powiatu Nidzickiego na czele ze Starostą Nidzickim Marcinem Palińskim oraz Przewodniczącym Rady Powiatu Andrzejem Bróździńskim złożyła kwiaty i znicze pod tablicą Marszałka Józefa Piłsudskiego.