Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy uprzejmie informuje o naborze wniosków w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku. Szczegółowe informacje oraz formularze wraz z załącznikami są dostępne na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl. Informację na temat Programu można uzyskać również w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy, ul. Traugutta 13 oraz pod nr tel. 89 625-44-28.

            W bieżącym roku będą realizowane następujące obszary:

 1. Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 2. Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 3. Obszar D – likwidacja barier transportowych;
 4. Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 5. Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
 6. Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wnioski o dofinansowanie do ww form pomocy można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy w nieprzekraczalnym terminie do 07 lutego 2020 roku.

Jednocześnie informujemy, że podmioty kwalifikujące się o dofinansowanie w programie w obszarze E mogą składają wnioski bezpośrednio do siedziby PFRON Oddział Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (ul. Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn).

 

- Wniosek dla jednostek nie będących jednostkami powiatu;

- Wniosek dla jednostek powiatu.

13 stycznia w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie z włodarzami gmin Powiatu Nidzickiego w ramach cyklicznych spotkań zainicjowanych przez Starostę Nidzickiego Marcina Palińskiego.

Starosta Marcin Paliński podsumował rok 2019 omawiając podjęte i zrealizowane działania, a także podziękował wszystkim samorządowcom za ogromne zaangażowanie i bardzo dobrą współpracę. Podczas spotkania zostały przedstawione plany i oczekiwania na rok 2020.

Niedzielna aukcja na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątęcznej Pomocy przeszła do historii. Do tej pory tort licytowany był do kwoty 1000 zł. W tym roku tradycja została złamana. Starosta Marcin Paliński, po długiej "batalii", wylicytował tort za rekordową kwotę 2100 zł!

fot. nidzica.wm

81943025 455929278627809 1986099410039209984 n

8 stycznia w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się spotkanie Starosty Marcina Palińskiego oraz Wicestarosty Pawła Przybyłka z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Arturem Chojeckim i Doradcą Wojewody Mateuszem Szkaradzińskim.

Spotkanie było okazją do podsumowania realizacji zadań w minionym roku w ramach współpracy władz samorządu Powiatu Nidzickiego z Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie, a także do omówienia planów w rozpoczynającym się 2020 roku.

Starosta Marcin Paliński podziękował Wojewodzie za wsparcie oraz zaangażowanie, dzięki którym wiele ważnych inwestycji stało się faktem.

W dniu dzisiejszym podczas XIV Sesji Rady Powiatu radni jednogłośnie uchwalili budżet na 2020 rok oraz podziękowali Staroście Marcinowi Palińskiemu, Wicestaroście Pawłowi Przybyłkowi, Skarbnik Powiatu Renacie Mróz oraz całemu Zarządowi Powiatu za ciężką i owocną pracę.

Starosta Marcin Paliński również podziękował wszystkim za wspólną troskę i trud oraz podsumował mijający rok 2019. Był to rok, w którym rozpoczęło się wiele inwestycji mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców Powiatu Nidzickiego. Starosta podkreślił wagę nadchodzącego 2020 roku, pełnego wyzwań i możliwości, a także życzył wzajemnego zrozumienia, dialogu i realizacji wszystkich zadań w duchu przyjaźni.

Spotkania opłatkowe to piękna i powszechna tradycja. Kultywujemy ją w naszych domach, pośród naszych znajomych i w pracy. Nie inaczej jest również w przypadku samorządowców z naszego powiatu, którzy po raz kolejny spotykają się aby przełamać się opłatkiem. To już 8 rok z rzędu włodarze z naszego powiatu zasiedli przy wspólnym, świątecznym stole. Jako pierwszy życzenia zgromadzonym złożył Starosta Nidzicki Marcin Paliński. Do życzeń przyłączyli się pozostali włodarze, a następnie wszyscy zgromadzeni połamali się opłatkiem.

Zbliża się okres zimowy, czas szczególnie trudny dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, osób starszych, osób niepełnosprawnych, osób bezdomnych, w tym również niepełnosprawnych.

Okres ten jest niezwykle trudny ze względu na wyjątkowo niekorzystne warunki pogodowe a wielu osobom często trudno jest przełamać barierę społecznego wstydu przed biedą i ubóstwem, aby korzystać w zimowym okresie z rozwiązań systemu pomocy społecznej. Wsparcie udzielane osobom, powinno dotyczyć nie tylko zaspokajania potrzeb noclegowych, zaopatrzenia w ciepłą odzież czy posiłek, ale również pomocy w dotarciu do odpowiednich instytucji pomocy społecznej, służb porządkowych i placówek świadczących usługi opiekuńcze.

Aby móc zapewnić wszystkim potrzebującym pomocy możliwość szybkiego dostępu do informacji na temat: schronisk, noclegowisk i ogrzewalni na terenie całego województwa warmińsko – mazurskiego od dnia 01 listopada 2019 r. w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko – Mazurskiego funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych, pod numerem telefonu 800 165 320.

Ponadto na stronie internetowej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego www.uw.olsztyn.pl jest dostępny aktualny rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego.

12 grudnia Starosta Marcin Paliński, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Bogdan Malinowski oraz Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących Dariusz Wółkiewicz uczestniczyli w uroczystości podsumowującej współzawodnictwo sportowe szkół oraz klasyfikację gmin i powiatów za rok szkolny 2018/2019, która miała miejsce w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wójewódzkim w Olsztynie.

79272963 2663900060538968 5795469783633756160 n79272963 2663900060538968 5795469783633756160 n79272963 2663900060538968 5795469783633756160 n79272963 2663900060538968 5795469783633756160 n79272963 2663900060538968 5795469783633756160 n

Na dzisiejszym spotkaniu były omawiane min. kwestie związane z utworzeniem biuletynu samorządowego na prośbę Rady Seniorów, 10-ciu najpopularniejszych sportowców Powiatu Nidzickiego, Lazuryty Przedsiębiorczości.

79011296 426258678261536 5945987440803053568 n

Informuję, że zwołuję XIV Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 20 grudnia 2019 r. o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej nr 26 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.
 
      Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z ostatniej sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Nidzicy na 2020 rok,
  2. zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2020 rok,
  3. rozpatrzenia wniosku dotyczącego wyłączenia Jeziora Kownatki ze strefy ciszy,
  4. zmian w budżecie powiatu na rok 2019,
  5. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2020-2039,
  6. uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2020:
  • odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu,
  • odczytanie opinii Komisji stałych, w tym Komisji właściwej do spraw budżetu,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • odczytanie stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji,
  • dyskusja nad projektem uchwały,
  • głosowanie nad projektem uchwały.
 6. Wnioski radnych i sprawy różne.
 7. Zamknięcie sesji.