Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego,
 
Informuję, że zwołuję VIII Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 26 kwietnia 2019 r. o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej nr 26 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.
 
Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
  4. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Nidzickim.
  5. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Nidzickim.
  6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok.
  7. Informacja o stanie utrzymania dróg powiatowych.
  8. Interpelacje i zapytania radnych.
  9. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie powiatu na rok 2019,
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2038,
          3) emisji obligacji komunalnych,
          4) powołania Komisji Skrutacyjnej,
5) wyboru Członka Zarządu Powiatu w Nidzicy,
6) wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Wyborskiej 12, stanowiącym własność Powiatu Nidzickiego, będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy.
 
   10. Wnioski radnych i sprawy różne.
   11. Zamknięcie sesji.
                            
 
                                                                                                                      Przewodniczący Rady
                                                                                   /-/ mgr Andrzej Bróździński

Ustawa o ochronie przyrody zabrania wypalania łąk i pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, trzcinowisk i szuwarów. Natomiast ustawa o lasach zabrania wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych w lasach i na terenach śródleśnych oraz w odległości do 100 m od granicy lasu. Za nieprzestrzeganie ustawy grożą surowe kary finansowe.

12 kwietnia, w Centrum Jana Pawła II w Nidzicy odbyła się konferencja w ramach programu „Szkoła Promująca Zdrowie”. Wykład inauguracyjny „Rola informacji zwrotnej w budowaniu dobrych relacji szkoła –  poradnia psychologiczno-pedagogiczna – rodzina”  wygłosiła Dorota Macander, kierownik Wydziału Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Konferencja dotyczyła również możliwości wspierania wspierania uczniów przez Poradnię w Nidzicy, organizacji sieci współpracy nauczycieli współorganizujących proces edukacyjny w Powiecie Nidzickim w kontekście edukacji włączającej oraz działań doradców zawodowych w odniesieniu do uczniów  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ponadto przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przekazał  uczestnikom informacje dotyczące realizacji „Programu dla szkół” oraz podkreślił jego znaczenie w promowaniu wśród najmłodszych zasad prawidłowego odżywiania oraz zdrowego stylu życia.

W konferencji wzięli udział m. in. członek Zarządu Powiatu Ewa Krzyżewska, kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Jolanta Tymińska, nauczyciele i dyrektorzy szkół i przedszkoli z woj. warmińsko-mazurskiego realizujących program „Szkoła Promująca Zdrowie” oraz zaproszeni goście.

15 kwietnia, w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się spotkanie starosty Marcina Palińskiego, wicestarosty Pawła Przybyłka oraz radnych Rady Powiatu z Panią Poseł na Sejm RP Iwoną Arent.
Spotkanie dotyczyło współpracy, a także planów rozwoju społeczno - gospodarczego Powiatu Nidzickiego.

29 maja o godzinie 10 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nidzicy odbędzie się spotkanie informacyjne przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przedsiębiorców z terenu powiatu nidzickiego na temat wsparcia inwestycji realizowanych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Podczas spotkania omówione zostaną nowe, bardziej korzystne zasady i kryteria przydzielania najwyższej w skali kraju pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego - nawet do 70% wartości inwestycji. Zgodnie z nową ustawą przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej oferowanej przez specjalne strefy ekonomiczne na terenie całej Polski (również na terenach będących własnością przedsiębiorstw, np. w aktualnie funkcjonującym zakładzie), a nie jak do tej pory wyłącznie na nieruchomościach objętych granicami specjalnej strefy ekonomicznej. Inwestycja może, ale nie musi być związana z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje zostaną przedstawione podczas spotkania.

Wczoraj, 10 kwietnia w Nidzicy uczczono pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej.

Po mszy świętej, pod tablicą upamiętniającą tragicznie zmarłych w katastrofie, która znajduje się przy budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy złożono kwiaty i zapalono znicze.

W wydarzeniu udział wzięli: Starosta Marcin Paliński, radny sejmiku warmińsko-mazurskiego Patryk Kozłowski, przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Bróździński, Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala, radni gminni i powiatowi oraz mieszkańcy.

Nidzickie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej wspólnie ze Szkołą Podstawową w Napiwodzie, Nidzickim Ośrodkiem Kultury było organizatorem IV Konkursu Piosenki Niemieckiej im. Waltera Kollo w dniu 09.04.2019 na nidzickim zamku.
Patronat honorowy objął Burmistrz Miasta Nidzica Jacek Kosmala.

Wśród zaproszonych gości byli m. in.: wicestarosta Paweł Przybyłek, Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala, wiceprzewodniczący Rady Powiatu i dyrektor NOK Paweł Bukowski i kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Jolanta Tymińska.
Gościem specjalnym na konkursie była wnuczka Waltera Kollo,  pani Marguerite Kollo.

W konkursie wzięło udział 17 uczniów powiatu nidzickiego, którzy w swoich szkołach uczą się języka mniejszości narodowej niemieckiej.

Nagrodzeni:

Klasy 1-3
I. miejsce - Nina Kostowska (Szkoła Podstawowa nr 1 w Nidzicy, nauczyciel przygotowujący: Jolanta Wiejak)
II. miejsce - Oliwia Kosobucka (Szkoła Podstawowa nr 1 w Nidzicy, nauczyciel przygotowujący: Jolanta Wiejak )
III. miejsce - Oliwia Krawczyk (Szkoła Podstawowa w Łynie, nauczyciel przygotowujący Milena Chmielewska)
Wyróżnienie:
Michalina Mielczarek (Szkoła Podstawowa w Rogożu, nauczyciel przygotowujący Maria Mielczarek)
Dominik Rytkowski (Szkoła Podstawowa w Napiwodzie, nauczyciel przygotowujący Małgorzata Fydrych)

Klasy 4-6
I. miejsce - Nadia Nowicka (Szkoła Podstawowa w Napiwodzie, nauczyciel przygotowujący Małgorzata Fydrych)
II. miejsce - Weronika Kondras (Szkoła Podstawowa w Napiwodzie, nauczyciel przygotowujący Małgorzata Fydrych)
III. miejsce - Nikola Żebrowska (Szkoła Podstawowa w Rączkach, nauczyciel przygotowujący Damian Wierzchowski)

Klasy 7-8
I. miejsce - Zuzanna Pyszko (Szkoła Podstawowa w Łynie, nauczyciel przygotowujący Milena Chmielewska)
II. miejsce- Julia Zemanek (Szkoła Podstawowa w Napiwodzie, nauczyciel przygotowujący Małgorzata Fydrych)
III. miejsce - Paulina Orzechowska (Szkoła Podstawowa nr 1 w Nidzicy, nauczyciel przygotowujący: Jolanta Wiejak)

Dziękujemy sponsorom za wsparcie konkursu: Urząd Miejski w Nidzicy, Powiat Nidzicki, Centrum Usług Wspólnych, Marguerite Kollo, Nadleśnictwo Nidzica, Bank Spółdzielczy w Nidzicy, PSS Społem.

Tekst: Sabina Wylengowska - ZSO w Nidzicy
Zdjęcia: Przemysław Burdyński - Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego

W dniu 8 kwietnia 2019 roku o godz. 10.00 w Internacie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy odbyły się eliminacje powiatowe XLII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. ,,Młodzież zapobiega pożarom".

Turniej odbył się w trzech grupach wiekowych (klasy I-VI szkół podstawowych, klasy VII i VIII szkół podstawowych z klasą III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne). 
Do zmagań konkursowych przystąpiło 20 uczestników wyłonionych podczas eliminacji gminnych z 4 gmin powiatu nidzickiego.

Pierwszy etap eliminacji polegał na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 30 pytań. Najlepsze osoby z każdej grupy zakwalifikowały się do ścisłego finału - eliminacji ustnych, w którym trzeba było udzielić odpowiedzi na kolejne pytania. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja składająca się z funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Nidzicy.

Wyniki eliminacji powiatowych przedstawiają się następująco:
I GRUPA – uczniowie klasy I-VI szkół podstawowych
Michał Ziulewski – SP w Łynie
Mikołaj Piechowiak - SP w Janowie
Emilia Marchewka - SP w Napiwodzie
II GRUPA – uczniowie klasy VII, VIII oraz klasy III gimnazjum
Aleksander Bąkowski - Gimnazjum ZS Nr2 w Nidzicy
Dagmara Żaglewska – Gimnazjum w Kozłowie
Natalia Semeniuk – Gimnazjum w Kozłowie
III GRUPA – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Jakub Pisarski – ZSO w Nidzicy
Damian Antczak – ZSZiO w Nidzicy
Damian Łączyński – ZSZiO w Nidzicy

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” ma na celu odpowiednie kształtowanie świadomości młodych ludzi w kwestiach bezpieczeństwa pożarowego, znajomości przepisów przeciwpożarowych, istniejących zagrożeń oraz wiedzy ratowniczej. Jest jednocześnie doskonałą okazją do upowszechniania profilaktyki przeciwpożarowej, systematyzuje wiedzę na temat organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz utrwala historię i tradycje pożarnicze. Miejmy nadzieję, że wiedza zdobyta podczas przygotowań do konkursu zaprocentuje w przyszłości. Uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Turniej zorganizował Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nidzicy przy współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy.

Fundatorami nagród byli: 
- Komendant Główny PSP (nagrody miejsca I - III),
- Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Nidzicy, Starostwo Powiatowe w Nidzicy oraz Bank Spółdzielczy w Nidzicy (koszulki pamiątkowe, dyplomy oraz drobne upominki).

Wspólny poczęstunek ufundowało Starostwo Powiatowe w Nidzicy.

Zmagania turniejowe uświetnili swoja obecnością: starosta Marcin Paliński, bryg. Marek Augustynowicz Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Nidzicy oraz druh Waldemar Szymański Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nidzicy.

Informacja i zdjęcia: asp.sztab.Andrzej Osowski - oficer prasowy KP PSP w Nidzicy

Dziś, 5 kwietnia odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Powiatu Nidzickiego (po zmianach składu wynikającego z wyborów samorządowych w 2018 roku), któremu przewodniczył starosta nidzicki Marcin Paliński.

Komisja zapoznała się z sytuacją bezpieczeństwa i przeciwdziałaniem na podstawie przedłożonych informacji powiatowych służb, straży oraz Prokuratury Rejonowej w Nidzicy.

Jak co roku, Starostwo Powiatowe w Nidzicy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku przeprowadziło kwalifikację wojskową mężczyzn rocznika 2000 i roczników starszych oraz kobiet z wykształceniem przydatnym dla wojska.

Tegoroczna kwalifikacja odbywała się w lokalu Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy w dniach od 25 marca do 4 kwietnia 2019 roku.

Przed Powiatową Komisją Lekarską stanęło 157 mężczyzn rocznika podstawowego, 4 starszych i 9 kobiet, w tym dwie ochotniczki.

W obecności wicestarosty Pawła Przybyłka podsumowania tegorocznej kwalifikacji wojskowej dokonał Pan ppłk Zbigniew Stakun z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Olsztynie, wysoko oceniając pracę wszystkich osób zaangażowanych w tegorocznej kwalifikacji wręczył wicestaroście listy gratulacyjne od Komendanta Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie oraz Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Olsztynie.

Wicestarosta Paweł Przybyłek podziękował za dostrzeżenie dobrych warunków pracy Komisji oraz wysoki poziom wykonywanej pracy przez całą Komisję Kwalifikacyjną z życzeniami dalszej owocnej współpracy z administracją wojskową.