29 listopada obyła się XXV sesja Rady Powiatu w Nidzicy. Radni podjęli na niej uchwały w następujących sprawach:

  1. zmian w budżecie powiatu na rok 2016,
  2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2016-2025,
  3. zmiany uchwały Nr XX/162/2012 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Nidzicki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
  4. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy,
  5. przyjęcia Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.