Dnia 29 grudnia odbyła się Sesja Rady Powiatu w Nidzicy, na której Rada Powiatu przyjęła budżet na rok 2017.

Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki w imieniu Zarządu podziękował komisjom stałym Rady Powiatu za wydanie pozytywnych opinii w sprawie projektu budżetu na 2017 rok.

Budżet 2017 roku jest budżetem realnym, prorozwojowym , zabezpieczającym funkcjonowanie każdej jednostki organizacyjnej powiatu i realizację jej zamierzeń.

Dzięki wprowadzonym wcześniej oszczędnościom osiągamy wskaźnik zadłużenia określony ustawą o finansach publicznych, wygospodarowujemy środki finansowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na pokrycie wkładu własnego na zadania inwestycyjne.

W 2017 roku planujemy do realizacji przedsięwzięcia przy znacznym zaangażowaniu środków zewnętrznych m.in.: inwestycje drogowe w ramach PROW, program ,,Cyfrowy Region”, montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach placówek oświatowych, remont i przebudowę kompleksu sportowego ZSO, projekt ,, Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego”, projekty ,,Erasmus” realizowane przez ZSO.

Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem stanowi 20,65% natomiast zadłużenie na koniec 2017 roku wyniesie 7.943.777,11 zł. co stanowi 17,68% planowanych dochodów w 2017 roku i będzie niższe prawie o 5% do planowanego zadłużenia na koniec 2016 roku.

Udało się też zabezpieczyć środki na 3% podwyżki dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu Nidzickiego.

Chcę zapewnić, że zarząd, jako organ wykonawczy, dołoży wszelkich starań aby jego realizacja przebiegała zgodnie z planem oraz przepisami prawa, a otrzymane środki z zewnątrz były wykorzystane jak najefektywniej w celu realizacji zadań. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do opracowania budżetu tj. Zarządowi Powiatu, wszystkim radnym, p. Skarbnik, kierownikom Wydziałów Starostwa Powiatowego i kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Nidzickiego” – powiedział Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki