Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego,

Informuję, że zwołuję XLVII Sesję Rady Powiatu w Nidzicy V kadencji w dniu 28 września 2018 r. o godz. 12:00 w Centrum Rehabilitacyjnym im. Jana Pawła II Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy przy ul. Krzywej 8.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Wręczenie wyróżnień najlepszym maturzystom roku szkolnego 2017/2018.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018 r.
 7. Sprawozdanie z działalności w roku szkolnym 2017/2018 niepublicznych jednostek oświatowych..
 8. Wstępna informacja o wynikach matur.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmian w budżecie powiatu na rok 2018,
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2037,
 • emisji obligacji komunalnych,
 • określenia zadań oraz zasad udzielania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018,
 • przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Nidzickim na lata 2018-2020,
 • rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy,
 • rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy,
 • zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nidzicki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
 • wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń stanowiących własność Powiatu Nidzickiego, będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy,
 • uchwalenia Statutu Powiatu Nidzickiego.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski.                                                                                                                       

                                                                                            Przewodnicząca Rady

                                                                                            /-/ Elżbieta Góralska