Komunikat dla stowarzyszeń oraz fundacji wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu