Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego

Informuję, że zwołuję V Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 18 stycznia 2019 r. o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej nr 26 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.

 

           Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nidzickiego za rok 2018.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności Rady za 2018 r.
 6. Przedstawienie planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2019 r.
 7. Sprawozdania stałych komisji Rady Powiatu z działalności w II półroczu 2018 r.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmian w budżecie powiatu na rok 2019,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2037
 • rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez Mieszkańców bloków przy ul. 1. Maja 32, 32a, 32b, 34, 34a oraz domów przy ul. 1 Maja 24 i 30 w Nidzicy,
 • przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.15/2018)6/2018)
 1. Wnioski radnych i sprawy różne.
 2. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

                                                                                                   /-/ mgr inż. Andrzej Bróździński