Z inicjatywy Pana Marcina Palińskiego – Starosty Nidzickiego, w dniu 07 maja br. w Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się spotkanie robocze poświęcone możliwości przeciwdziałania zanieczyszczeniu trichloroetenem ujęcia wody pitnej przy ulicy Wyborskiej w Nidzicy.

W spotkaniu udział wzięli, ze strony Powiatu Nidzickiego:

Pan Marcin Paliński – Starosta Nidzicki

Pan Paweł Przybyłek – Wicestarosta Nidzicki

Pan Mateusz Budka – Członek Zarządu Powiatu Nidzickiego

ze strony Gminy Nidzica:

Pan Jacek Kosmala – burmistrz Nidzicy

Pan Bogdan Kalinowski – Prezes Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Nidzicy.

Spotkaniu przewodniczył Pan Krzysztof Kuriata – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko - Mazurski Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w obecności Dyrektorów zainteresowanych wydziałów, służb i inspekcji.

W trakcie spotkania ustalono, iż Burmistrz Nidzicy wystąpi do Pana Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, o środki finansowe na przeciwdziałanie skutkom zanieczyszczenia wody z ujęcia przy ul Wyborskiej w Nidzicy.