Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego

Informuję, że zwołuję X Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 19 czerwca 2019 r. o godz. 1300 w Sali Konferencyjnej nr 26 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołów z VIII i IX sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o ogólnej sytuacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Raport o stanie Powiatu Nidzickiego za 2018 rok, w tym:

1) debata nad raportem,

2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Nidzicy wotum zaufania.

 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2018 rok:

1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2018,

2) opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu za 2018 rok,

3) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Nidzicy sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2018,

4) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2018 z tytułu wykonania budżetu,

5) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Nidzicy za rok 2018,

6) dyskusja,

7) podjęcie uchwał w sprawach:

 1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2018,
 2. udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Nidzicy za rok 2018. 

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmian w budżecie powiatu na rok 2019,

2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2038,

3) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za 2018 rok,

4) zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,

5) oceny ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,

6) zmiany uchwały Nr III/8/2018 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nidzicy,

7) przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.

8) rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez Mieszkańców bloków przy ul. 1 Maja 32, 32 a, 32 b, 34, 34 a oraz domów przy ul. 1 Maja 24 i 30 w Nidzicy.

 1. Wnioski radnych i sprawy różne.
 2. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ mgr Andrzej Bróździński