W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy realizuje program w ramach dodatkowych środków z rezerwy Ministra RPiPS o nazwie „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkujących na wsi”.

Wartość programu 200 000,00 zł.

Cel aktywizacja 25 osób bezrobotnych oraz wsparcie pracodawców.

W programie udzielono wsparcia osobom bezrobotnym w ramach:

  • szkoleń w trybie indywidualnym – pięć osób bezrobotnych uzyskało nowe kwalifikacje w zakresie: spawania metodą TIG- 141, MIG 131 i MAG 135, operatora żurawi przeładunkowych HDS, operatora koparki jednonaczyniowej kl. I i III oraz prawa jazdy kat. C, obsługi HDS i podestów ruchomych. Urząd finansował koszty szkolenia należne instytucjom szkoleniowym i stypendium na każdego uczestnika w wysokości do 1033,70 zł miesięcznie.
  • dofinansowania studiów podyplomowych – jedna osoba bezrobotna rozpoczęła studia podyplomowe „Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna”. Urząd finansuje koszt należny organizatorowi studiów. Uczestnik studiów otrzyma stypendium w wysokości 172,30 zł miesięcznie.
  • środków na podjęcie działalności gospodarczej – pięć osób bezrobotnych otrzymało  wsparcie finansowe w wysokości do 25 000,00 zł brutto na utworzenie działalności gospodarczych w zakresie usług: kosmetycznych, elektrycznych i teletechnicznych, ogólnobudowlanych, szycia i nadruku, sprzedaży materiałów, produktów rolniczych i ogrodniczych.

Ponadto 11 pracodawców otrzymało wsparcie w zatrudnieniu skierowanych bezrobotnych              w ramach prac interwencyjnych. Pracodawcy otrzymają zwrot części kosztów poniesionych
na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych w wysokości 5947,20 złotych na jedną osobę.

Dziękujemy za współpracę.

Życzymy zadowolenia z pracy.

11473187 wies 900 554

fot. shutterstock