Informuję, że zwołuję XIV Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 20 grudnia 2019 r. o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej nr 26 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.
 
      Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z ostatniej sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Nidzicy na 2020 rok,
  2. zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2020 rok,
  3. rozpatrzenia wniosku dotyczącego wyłączenia Jeziora Kownatki ze strefy ciszy,
  4. zmian w budżecie powiatu na rok 2019,
  5. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2020-2039,
  6. uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2020:
  • odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu,
  • odczytanie opinii Komisji stałych, w tym Komisji właściwej do spraw budżetu,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • odczytanie stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji,
  • dyskusja nad projektem uchwały,
  • głosowanie nad projektem uchwały.
 6. Wnioski radnych i sprawy różne.
 7. Zamknięcie sesji.