Nidzica, dnia 31 stycznia 2020 r.
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica
G.6821.36.2019
 
Informacja o zamiarze zobowiązania do udostępnienia nieruchomości w drodze decyzji
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w zw. z art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) informuje o zamiarze zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Sławka Mała, gm. Kozłowo, powiat nidzicki, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerami działek 136/4 o pow. 4,1813 ha i 159/1 o pow. 3,3357 ha. Udostępnienie ma nastąpić w celu wykonania czynności związanych z remontem linii napowietrznej SN 15kV.
Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości wszczęte zostanie postępowanie w sprawie udostępnienia nieruchomości.
W związku z powyższym wzywam osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w działki, aby we wskazanym wyżej terminie zgłosiły się doStarostwa Powiatowego w Nidzicy przy ul. Traugutta 23 (13-100 Nidzica) pok. 45 i udokumentowały swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości, pod rygorem pominięcia ich jako strony w postępowaniu o udostępnienie nieruchomości. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 625 82 06.
 
Z up. STAROSTY
mgr inż. Iwona Urbanowicz
KIEROWNIK WYDZIAŁU
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami