Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy ogłasza od 15 lutego 2021 roku nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być przeznaczone m.in. na: kursy i studia podyplomowe, egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Okres naboru wniosków od 15.02.2021 r. do 26.02.2021 r.

 

Priorytety wydatkowania środków KFS  w roku 2021:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w powiecie nidzickim zawodach deficytowych: barometrzawodow.pl;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
 • wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych
  i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Przy rozpatrywaniu wniosku będą uwzględniane:

 • zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
 • zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego
  z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 • koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 • posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 • w przypadku kursów - posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 • plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 • możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku,
  z uwzględnieniem limitów, o których mowa w 109 ust. 2k i 2m ustawy.

Formularze wniosków wraz z innymi dokumentami dostępne są na stronie internetowej tutejszego Urzędu https://nidzica.praca.gov.pl/-/1292147-krajowy-fundusz-szkoleniowy.

 

Wnioski złożone bez wymaganych załączników pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy, ul. Traugutta 23,  nr telefonu: 89 6250 169