Bez tytułu

 

Powiat Nidzicki  w dniu 10 grudnia 2020 r. podpisał umowę o dofinansowanie realizacji projektu nr RPWM.11.02.03-28-0039/20, pn. „Przeciwdziałanie COVID-19 w Powiecie Nidzickim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 – „Włączenie społeczne”, Działanie 11.2 – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

 

Celem głównym projektu  jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się pandemii, zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych zakażeniem poprzez przygotowanie miejsca odbywania kwarantanny na terenie Internatu w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie.

 

Całkowita wartość zadania wynosi 145 118,75 zł z tego dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa wynosi  137 862,75 zł. Wkład własny Powiatu Nidzickiego w realizację projektu to 7 256,00 zł.

 

Projekt będzie zrealizowany w okresie 02.11.2020 – 28.02.2021 r.

Komunikat Starosty Nidzickiego z dnia 23 marca 2020 r.

Na podstawie danych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na terenie Powiatu Nidzickiego nie stwierdzono przypadku zachorowania wirusem SARS-CoV-2 (koronawirusem).

Stan aktualny na dzień 23 marca 2020 r., godz. 11.00:

- liczba osób objętych kwarantanną domową (wystawione decyzje przez PPIS w Nidzicy – 9 osób

- liczba osób objętych kwarantanną domową (które przekroczyły granicę od 15 marca 2020 r.) ujęte w systemie EWP – 23 osoby

17 października w sali w Centrum Rehabilitacji im. Jana Pawła II odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Uroczystość otworzyła Prezes PSONI Ewa Gałka, która zwróciła uwagę, że wszystkie ich placówki prowadzą edukację do końca życia swoich podopiecznych. Głos zabrał również Starosta Marcin Paliński podkreślając rolę nauczyciela i jego odpowiedzialną pracę, która wpływa na rozwój młodych pokoleń Polaków. Życzenia złożyła również Dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy Małgorzata Wilińska. W części oficjalnej nie zabrakło wyróżnień, nagród i gratulacji, a następnie odbyła się część artystyczna przygotowania przez uczniów placówek PSONI.

Magda Głusek, Tomasz Domurad oraz Jakub Suwiński to najlepsi maturzyści Powiatu Nidzickiego w roku szkolnym 2018/2019. Na XII Sesji Rady Powiatu w dniu 15 października 2019 r. z rąk Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego, Starosty Marcina Palińskiego, Wicestarosty Pawła Przybyłka, Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Bróździńskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Pawła Bukowskiego oraz Radnych Rady Powiatu otrzymali gratulacje i drobne upominki. W imieniu Jakuba Suwińskiego oraz Tomasza Domurad wyróżnienia odebrali rodzice.

Magda Głusek - uczęszczała do Technikum Agrobiznesu w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie. W maju 2019 roku przystąpiła do egzaminu maturalnego. Osiągnęła najwyższe wyniki spośród wszystkich maturzystów w swojej szkole. Od października jest studentką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na Wydziale Nauk Społecznych, kierunek – Praca socjalna.

Tomasz Domurad – był uczniem Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Nidzicy. Tomasz uzyskał następujące wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych:
Część ustna:
- język polski – 80%
- język angielski – 100%
Część pisemna:
- język angielski – 98%
- matematyka – 98%
- język polski – 71%
Ponadto zdawał 3 przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym i uzyskał następujące wyniki:
88% z języka angielskiego,
62% z matematyki,
58% z geografii.
Tomek zdał również bardzo dobrze 2 egzaminy zawodowe dające uprawnienia do wykonywania zawodu technik ekonomista. Z pierwszego egzaminu uzyskał wyniki: w części teoretycznej 88%, a w części praktycznej 100%. Drugi egzamin zdał jeszcze lepiej: na 95% i 100%. Uczeń od nowego roku akademickiego studiuje na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku Informatyka.

Jakub Suwiński – absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy. Uczęszczał do klasy z rozszerzonym programem nauczania z matematyki, fizyki i informatyki. Przez 3 lata nauki legitymował się rokrocznie średnią ocen – 6,0.
Aktywnie uczestniczył w życiu szkoły. Uczestniczył w programie FITS w ramach projektu ERASMUS+, brał udział w wielu przedstawieniach, m. in. „Przed sklepem jubilera”, „Gloria victis”, dwa razy w „Misterium Męki Pańskiej”, akademiach szkolnych oraz konkursach przedmiotowych.
Na maturze oprócz przedmiotów obowiązkowych zdawał cztery przedmioty dodatkowe w zakresie rozszerzonym z języka francuskiego, języka angielskiego, matematyki oraz fizyki. Egzaminy ustne Jakub zdał na 100%. Egzaminy obowiązkowe, pisemne średnio na 90% (w tym 100% z języka angielskiego, 98% z matematyki). Równie dobrze Jakub napisał egzaminy z przedmiotów rozszerzonych. Średnia z tych egzaminów wyniosła 80% (w tym 94% z matematyki, 90% języka angielskiego).
Dzięki uzyskanym wynikom, ale również zgodnie ze swoimi zainteresowaniami Jakub zamierza kontynuować naukę na Politechnice Warszawskiej na kierunku technologia chemiczna – profil praktyczny.

Starosta Nidzicki

działając na podstawie  art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

 

WYKAZ

22 maja w kościele św. Wojciecha odbyło się uroczyste podsumowanie Konkursu Plastyczno - literackiego o Błogosławionej Bolesławie Lament. Lech Brzozowski Wicestarosta Nidzicki wręczył dyplomy i nagrody najlepszym i wyróżnionym.

Zostało nadesłanych  886 prac plastycznych i 234 prace literackie z 243 placówek oświatowych i od osób indywidualnych z całej Polski i nie tylko.

Jury w dziewięcioosobowym składzie dokonało oceny prac i wyłoniło laureatów, przyznając w poszczególnych kategoriach łącznie 32 miejsca i 54 wyróżnień. Komisja Konkursowa miała duży dylemat w wyselekcjonowaniu najlepszych prac, ponieważ bardzo wiele z nich reprezentowało wysoki poziom artystyczny, zaskakiwało pomysłowością oraz świadczyło o dużym zaangażowaniu, bogatej duchowości i refleksyjności autorów, a także o wnikliwej znajomości tematu.

Wyniki

 

Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego


Informuję, że zwołuję XVI Sesję Rady Powiatu w Nidzicy V kadencji w dniu 26 lutego 2016 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej nidzickiego Ratusza.
Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja o bezrobociu w Powiecie Nidzickim.

6. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy - współpraca z OSP.

7. Sprawozdanie Zarządu Powiatowego OSP.

8. Prezentacja założeń do budowy lokalnych map zagrożeń.

9. Informacja o realizacji Programu zdrowotnego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego.

10.Podjęcie uchwał w sprawach:


1) zmian w budżecie powiatu na rok 2016,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2016-2025,
3) zamiaru likwidacji uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy,
4) zamiaru likwidacji uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy,
5) zamiaru likwidacji technikum uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie,
6) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających,
7) udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego,
8) udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego. 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 12. Wolne wnioski.


Przewodnicząca Rady
/-/ Elżbieta Góralska

Informacja

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego  zlokalizowano następująco:

  • w Nidzicy - stały punkt prowadzony przez adwokatów i radców prawnych zgłoszonych przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie,

  • w Kozłowie, Janowcu Kościelnym i Janowie – „mobilny” punkt prowadzony przez adwokatów i radców prawnych z organizacji pozarządowej Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach.

Szczegółowy harmonogram działania punktów:

  1. Punkt w Nidzicy:

Nidzica – lokal w  budynku   Miejskiego   Ośrodka   Pomocy  Społecznej w  Nidzicy,  ul. Kolejowa 5,

Czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 9.00 do 13.00, środa od 12.30 do 16.30

 

 Punkty w Kozłowie, Janowcu Kościelnym, Janowie:

Kozłowo – lokal w Urzędzie Gminy Kozłowo, ul. Mazurska 3,

Czynny: poniedziałek, środa  w  godzinach od 14.00 do 18.00

Poradnictwo obywatelskie – każda środa miesiąca.

 

Janowiec Kościelny – lokal w budynku Urzędu Gminy w Janowcu Kościelnym 62
Czynny:  środa w godzinach od 8.00 do 12.00

czwartek w godzinach od 11.00 do 15.00

Poradnictwo obywatelskie – każdy czwartek miesiąca.

 

Janowo - lokal w  budynku po byłym Ośrodku Zdrowia, ul. Przasnyska 60

Czynny: piątek w godzinach od 9.00 do 13.00

Poradnictwo obywatelskie – co drugi piątek miesiąca.

19 listopada 2015r. Komisarz Wyborczy w Olsztynie stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego Stanisława Palińskiego wybranego do Rady Powiatu w Nidzicy w okręgu wyborczym nr 1.

27 listopada podczas obrad Sesji Rady Powiatu na miejsce Stanisława Palińskiego ślubowanie na radną złożyła Joanna Szczepkowska. Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki oraz Elżbieta Góralska Przewodnicząca Rady Powiatu pogratulowali objęcia funkcji oraz wręczyli kwiaty. Pani Joanna Szczepkowska będzie członkiem Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu.

W dniu 18 listopada 2015 r. odbyło się, ostatnie w tym roku, posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Powiatu Nidzickiego, któremu przewodniczył Pan Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki.

Uczestnicy posiedzenia, na począteku uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego Stanisława Palińskiego – Członka Komisji.

Komisja zapoznała się z sytuacją bezpieczeństwa na drogach oraz podejmowanych działaniach poprawiających jego poziom, a także realizacji działań na rzecz rozwiązywania problemów z narkotykami, agresją i wandalizmem wśród dzieci i młodzieży naszego powiatu. Komisja zapoznała się też z przygotowaniami służb drogowych do zimowego utrzymania.