26 października już po raz trzynasty w sali rycerskiej nidzickiego zamku rozbrzmiewała piosenka patriotyczna. Udział w konkursie wzięli zwycięzcy wyłonieni w gminnych przeglądach piosenki patriotycznej.

Jako pierwsi wystąpili najmłodsi uczniowie. Rozpoczęli przedstawiciele gminy Nidzica, a byli nimi uczniowie SZP nr 2. Zaśpiewali oni piosenki: "O mój rozmarynie" i "Pałacyk Michla". Do występu przygotował ich Marcin Bąkowski. Następnie na scenie pojawili się uczniowie SP w Zaborowie, przygotowani przez Magdalenę Górnecką. Zaśpiewali piosenki" "Uwierz Polsko" i "Piechota".

Reprezentantem gminy Janowo była SP w Muszakach. Widzowie usłyszeli piosenki: "Wojenko, wojenko" i "Co to jest niepodległość". Do występu przygotowała uczennicę Dorota Burek. Zmagania najmłodszych zakończyli uczniowie SP w Waśniewie - Grabowie, przygotowani przez Mirosławę Szczepkowską, którzy wykonali piosenki: "Tu wszędzie jest moja ojczyzna" i "Polskie kwiaty".

W kategorii klas V-VIII jako pierwsi wystąpili uczniowie SP w Napiwodzie, przygotowani przez Hannę Trochimowicz. Zaśpiewali oni piosenki: "Dnia pierwszego września" i „Moja litania".

Kolejni uczniowie to reprezentanci SP w Rogożu, przygotowani przez Danutę Kiejziewicz. Wykonali oni piosenki: "Ułani, ułani" i "Śpiewka 1920". Koleni wykonawcy to uczniowie SP w Janowie, których przygotował do występu Krzysztof Pisarski. Zaśpiewali piosenki: "Orlątko" i "Szara piechota". Wystąpili także uczniowie SP Waśniewo - Grabowo, których przygotowała Gabriela Podowska. Wykonali oni piosenki: "Serce w plecaku" i "Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos".

Ostatnią kategorię reprezentowali uczniowie ZSO i ZSZiO. Jako pierwsi wystąpili uczniowie "Górki", przygotowani przez Kingę Chmielińską i ks. Kamila Podlaszuka. Zaśpiewali piosenki: "Piechota" i "Kronika".

Jako ostatni wystąpili uczniowie ZSO w Nidzicy, których do występu przygotowała Krystyna Krystkiewicz. Uczniowie zaśpiewali piosenki: "Gloria victis" i "Niepodległa, niepokorna".

Jury w składzie: Michał Gogolewski, nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Mławie oraz Krzysztof Żukowski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie, po burzliwej naradzie przyznało następujące miejsca:

Kategoria: szkoła podstawowa kl. I - IV:

I miejsce - SP nr 2 w Nidzicy

II miejsce - SP Muszaki

III miejsce - SP Zaborowo

IV miejsce - SP Waśniewo - Grabowo

Kategoria: szkoła podstawowa kl. V-VIII

I miejsce - SP w Janowie

II miejsca jury nie przyznało

III miejsce - SP Waśniewo - Grabowo, SP Rogóż i SP Napiwoda

Kategoria: szkoły ponadpodstawowe

I miejsce - ZSZiO w Nidzicy

II miejsce - ZSO w Nidzicy

 

W wydarzeniu udział wzięli m. in. Radny Sejmiku W-M Patryk Kozłowski, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Bróździński, Członek Zarządu Powiatu Lech Brzozowski oraz Inspektor Oświaty Sławomir Knapiński.

28 października 2019 odbyły się Powiatowe Ćwiczenia Ratownicze – „Zamek 2019” kierowane przez Starostę Nidzickiego Marcin Palińskiego z pomocą Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Głównym celem ćwiczeń była organizacja współdziałania służb ratowniczych i podmiotów w zakresie prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz realizacją zaopatrzenia wodnego z zewnętrznego ujęcia wody. W ćwiczeniach udział wzięli: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy, Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy, Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy oraz członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych Gmin Powiatu Nidzickiego. Praktyczne ćwiczenia w postaci ewakuacji zamku, z udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym w pożarze i po eksplozji ładunku wybuchowego odbyły się na Zamku w Nidzicy.
Starosta Nidzicki Marcin Paliński wysoko ocenił działania wszystkich służb. Podziękował im za wielkie zaangażowanie i profesjonalizm. Szczególne podziękowania skierował do uczniów Szkoły Podstawowej w Nidzicy z opiekunem Panem Jackiem Gnidzińskim. Podziękował także pracownikom Nidzickiego Ośrodka Kultury i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy za odpowiedzialne uczestnictwo w prowadzonych ćwiczeniach.

28 października w Starostwie Powiatowym w Nidzicy, w obecności Starosty Marcina Palińskiego oraz Wicestarosty Pawła Przybyłka została podpisana umowa na przebudowę ulicy Tadeusza Kościuszki w Nidzicy. Wykonawcą inwestycji jest firma wyłoniona w przetargu - Lider Konsorcjum - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim.

Przebudowa ulicy Tadeusza Kościuszki to jedna z największych inwestycji mająca istotne znaczenie dla mieszkańców i turystów, ponieważ łączy centrum miasta z dworcem kolejowym. Wartość tego zadania to prawie 19 mln zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to ponad 13 mln zł.

23 października w Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Nidzicy odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski zorganizowane przez Polski Związek Niewidomych Koło w Nidzicy. Spotkanie otworzyła Pani Prezes Wiesława Grodecka witając przybyłych gości. Wicestarosta Paweł Przybyłek w imieniu Samorządu Powiatu Nidzickiego przekazał życzenia oraz kwiaty podkreślając jak ważną rolę pełnią Polskie Związki Niewidomych, które podnoszą w społeczeństwie świadomość na temat problemów ludzi niewidomych i niedowidzących.

21 października, w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy odbył się VI Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej. Mottem tegorocznego konkursu były słowa św. Jana Pawła II: "Nie czas wstydzić się Ewangelii, ale czas głosić ją na dachach...".

Gośćmi specjalnymi tego wydarzenia byli Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki oraz Starosta Nidzicki Marcin Paliński. Swoją obecnością zaszczycił również ks. dr hab. Paweł Rabczyński - wykładowca na Wydziale Teologii UW-M w Olsztynie oraz ks. proboszcz Adam Turek.

Podczas konkursu swoje umiejętności recytatorskie zaprezentowali uczniowie ze szkół podstawowych naszego powiatu, a całe wydarzenie uświetniły pieśni religijne wyśpiewane przez uczniów kl. 5c, ku czci Ojca Św. Jana Pawła II.

Organizatorami tego pięknego przedsięwzięcia byłi: Marzena Świderska, Anna Borkowska, Jacek Maculewicz.
Zdjęcia oraz tekst: Powiat Nidzicki, Szkoła Podstawowa nr 3 w Nidzic

XII Sesja Rady Powiatu w Nidzicy była również okazją do złożenia gratulacji dla wyłonionych w drodze konkursu dyrektorom powiatowych placówek oświatowych:
- Panu Bogdanowi Malinowskiego - Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy;
- Pani Małgorzacie Wilińskiej - Dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy;
- Pani Hannie Cierkowskiej - Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie;

Gratulacje złożyli Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki, Starosta Marcin Paliński, Wicestarosta Paweł Przybyłek, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Bróździński, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Paweł Bukowski oraz Radni Rady Powiatu.

15 października podczas XII Sesji Rady Powiatu w Nidzicy odbyło się uroczyste powierzenie zadań doradcom metodycznym do realizacji w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Nidzicy. W wydarzeniu tym uczestniczył Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki oraz Dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki w Kuratorium Oświaty w Olsztynie Małgorzata Hochleitner.

Na podstawie §25 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045) Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki powierzył zadanie nauczyciela - doradcy metodycznego następującym nauczycielom:

  1. Pani Dorocie Ojrzyńskiej w zakresie edukacji wczesnoszkolnej;
  2. Pani Dorocie Kierzkowskiej w zakresie wychowania przedszkolnego;
  3. Pani Marcie Bonalskiej w zakresie kształcenia specjalnego;
  4. Pani Sabinie Wylengowskiej w zakresie języka mniejszości narodowej;
  5. Panu Markowi Nachtygal w zakresie wychowania fizycznego;
  6. Andrzejowi Midurze w zakresie religii;
  7. Pani Alinie Czajka w zakresie języka polskiego;

Gratulacje nowo wybranym doradcom złożyli również Starosta Marcin Paliński, Wicestarosta Paweł Przybyłek, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Bróździński, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Paweł Bukowski oraz Radni Rady Powiatu.

14 października w Kinie Wenus w Nidzicy odbyły się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. Wydarzenie było okazją do podziękowań i życzeń dla nauczycieli i pracowników oświaty z placówek oświatowych działających na terenie Powiatu Nidzickiego. Starosta Marcin Paliński w swoim przemówieniu podkreślił o istotnej roli jaką odgrywają nauczyciele w wychowaniu i kształceniu młodego pokolenia. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy pod opieką pani Doroty Krakowiak i pani Hanny Wolszczak.

W wydarzeniu udział wzięli: Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Wiesława Szafrańska-Bortkiewicz, Starosta Marcin Paliński, Wicestarosta Paweł Przybyłek, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Bróździński, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie Ryszard Kumelski, radni Rady Powiatu, Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Jolanta Tymińska, Inspektor Oświaty Sławomir Knapiński, dyrektorzy powiatowych placówek oświatowych, nauczyciele oraz uczniowie.

11 października, Starosta Marcin Paliński uczestniczył w uroczystości związanej z Dniem Edukacji Narodowej w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, podczas której nidziccy nauczyciele, których organem prowadzącym jest Powiat Nidzicki zostali odznaczeni Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Odznaczeni nauczyciele to:
Andryszczyk Beata
Jabłonowska Elżbieta
Lipiński Stanisław
Suwiński Artur
Waśk Adriana

Ponadto, nauczyciel Andrzej Bróździński został odznaczony Nagrodą Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego.

10 października, w budynku nidzickiej straży pożarnej Starosta Marcin Paliński, Wicestarosta Paweł Przybyłek, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Bróździński oraz Radny Sejmiku W-M i Doradca Wojewody Patryk Kozłowski wzięli udział w otwarciu sali edukacyjnej, w której dzieci będą poznawały pracę strażaka i uczyły się zasad bezpieczeństwa.

Głównymi uczestnikami uroczystości były dzieci z zerówki z nidzickiej "Jedynki", które jako pierwsze mogły zobaczyć przygotowaną dla nich salkę edukacyjną oraz zaprezentowały program artystyczny.

źródło: nidzica.wm