5 czerwca, w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy odbyły się Dni Otwarte. W programie wszyscy zainteresowani mogli znaleźć między innymi: 
- turniej streetballa o Puchar Starosty Nidzickiego
- zwiedzanie szkoły,
- zapoznanie z bazą dydaktyczną, 
- spotkania z Dyrektorem, nauczycielami i uczniami,
- informacje o sposobie doboru rozszerzeń oraz języków obcych,
- prezentacja oferty szkoły, 
- zapisy do klasy pierwszej.

Dni Otwarte swoją obecnością zaszczycił Starosta Nidzicki Marcin Paliński, Wicestarosta Paweł Przybyłek oraz radny Rady Powiatu i Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie Ryszard Kumelski.

W dniu 1 czerwca 2019 na scenie Jarzębinowego Teatru w Garncarskiej Wiosce w Kamionce odbyło się uroczyste wręczenie dotacji w ramach Programu Działaj Lokalnie w Powiecie Nidzickim 2019. Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, których projekty zostały rekomendowane do dofinansowania odebrali dyplomy z rąk Wicestarosty Pawła Przybyłka, Panią Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego Marię Piasecką oraz Marka Kaszubskiego - przewodniczącego Lokalnej Komisji Grantowej.

W tym roku dofinansowano 17 projektów na łączną kwotę 56 300,00 zł.

źródło: Nidzicki Fundusz Lokalny

1 czerwca, w Niborku Drugim odbył się Leśny Bieg Literata, w ramach którego zorganizowano bieg na 10 km, marsz nordic walking na 5 km oraz biegi dziecięce. Organizacji imprezy podjęli się Wojciech Żulczyk i Andrzej Marcjanik wraz z grupą „Nidzica Biega” i Towarzystwo Sportowe „NIDA”, przy współudziale Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nidzicy, Domu Pracy Twórczej – Leśniczówka NIBORK, Nidzickiego Ośrodka Kultury, Nadleśnictwa Nidzica, Powiatu i Gminy Nidzica.

W wydarzeniu udział wzięli Starosta Marcin Paliński, Wicestarosta Paweł Przybyłek, Członek Zarządu Powiatu Mateusz Budka, Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala, Radni Rady Powiatu oraz Radni Rady Miejskiej w Nidzicy Komendant Powiatowy Policji w Nidzicy, nadkom. Jarosław Wiśniewski, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Krzysztof Kunicki, Dyrektor MOSiR Patrycja Kawałko, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Danuta Kamińska oraz zaproszeni goście.

źródło i zdjęcia: Nidzica Biega

Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego

Informuję, że zwołuję X Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 19 czerwca 2019 r. o godz. 1300 w Sali Konferencyjnej nr 26 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołów z VIII i IX sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o ogólnej sytuacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Raport o stanie Powiatu Nidzickiego za 2018 rok, w tym:

1) debata nad raportem,

2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Nidzicy wotum zaufania.

 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2018 rok:

1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2018,

2) opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu za 2018 rok,

3) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Nidzicy sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2018,

4) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2018 z tytułu wykonania budżetu,

5) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Nidzicy za rok 2018,

6) dyskusja,

7) podjęcie uchwał w sprawach:

 1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2018,
 2. udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Nidzicy za rok 2018. 

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmian w budżecie powiatu na rok 2019,

2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2038,

3) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za 2018 rok,

4) zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,

5) oceny ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,

6) zmiany uchwały Nr III/8/2018 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nidzicy,

7) przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.

8) rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez Mieszkańców bloków przy ul. 1 Maja 32, 32 a, 32 b, 34, 34 a oraz domów przy ul. 1 Maja 24 i 30 w Nidzicy.

 1. Wnioski radnych i sprawy różne.
 2. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ mgr Andrzej Bróździński

Również 1 czerwca, na zaproszenie Sołtysa Safronki Remigiusza Kozniewskiego Starosta Marcin Paliński oraz radny Rady Powiatu Grzegorz Mróz uczestniczyli w festynie z okazji Dnia Dziecka w Safronce.

1 czerwca, nad jeziorem Kownatki odbyły się zawody wędkarskie zorganizowane przez Polski Związek Wędkarski z okazji Dnia Dziecka. W wydarzeniu tym udział wziął Starosta Marcin Paliński.

30 maja, na Zamku w Nidzicy odbyły się uroczyste obchody z okazji Dnia Inwalidy zorganizowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Nidzicy.

W wydarzeniu udział wzięli: Starosta Marcin Paliński, Wicestarosta Paweł Przybyłek, Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Danuta Kamińska.

30 maja, w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie projektu "Cyfrowe Szkoły Powiatu Nidzickiego - Stawiamy na technologie IT".

W wydarzeniu tym uczestniczyli: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Wicemarszałek Miron Sycz, Starosta Nidzicki Marcin Paliński, Wicestarosta Paweł Przybyłek oraz Skarbnik Powiatu Renata Mróz.

Projekt pn. „Cyfrowe Szkoły Powiatu Nidzickiego - Stawiamy na technologie IT!” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu 199 753,70 zł, w tym dofinansowanie 85 % - 168 031,14 zł.

Projekt dotyczy wyposażenia pracowni w 2 szkołach ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Nidzicki (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących) w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, w tym: tablice multimedialne i interaktywne, komputery nauczycieli i uczniów (przenośne i stacjonarne), wizualizery, pomoce dydaktyczne do nauczania fizyki, geografii i historii, systemy do nauczania j. obcych, tablice białe suchościeralne.

Okres realizacji projektu czerwiec – październik 2019 r.

29 kwietnia, na Hali Widowiskowo-Sportowej w Nidzicy odbyła się II Senioriada, podczas której nidziccy seniorzy mogli aktywnie spędzić czas rywalizując w wielu sportowych konkurencjach.

W wydarzeniu udział wzięli Starosta Marcin Paliński oraz Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala

zdjęcia: Gmina Nidzica

 

29 maja 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Nidzicy odbyło się spotkanie przedstawicieli WMSSE w Olsztynie z nidzickimi przedsiębiorcami dotyczące możliwości wsparcia przedsięwzięć biznesowych, w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

W spotkaniu uczestniczyli m. in. Starosta Marcin Paliński, Wicestarosta Paweł Przybyłek, Członek Zarządu Powiatu Nidzickiego Mateusz Budka,  Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala.

Podczas spotkania omówiono możliwości otrzymania pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego. Po prezentacji odbyła się dyskusja i indywidualne konsultacje.