I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

             I. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie: WYNIK KONKURSU

Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego

Informuję, że zwołuję XXX Sesję Rady Powiatu w Nidzicy V kadencji w dniu 29 marca 2017 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej nidzickiego Ratusza.

      Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja o stanie utrzymania dróg powiatowych.
 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Nidzickim.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian w budżecie powiatu na rok 2017,
  2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2017-2036,
  3. określenia zadań oraz zasad udzielania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2017
  4. dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 01 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. na terenie Powiatu Nidzickiego.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski.

Przewodnicząca Rady

/-/ Elżbieta Góralska

W związku z występującymi w ostatnich latach wyjątkowo niekorzystnymi warunkami pogodowymi, związanymi z obfitymi opadami, powodującymi zalewania i lokalne podtopienia oraz utrzymywaniem się wysokiego poziomu wód gruntowych, przypominam
i apeluję do wszystkich właścicieli, użytkowników i zarządców gruntów i nieruchomości, na których usytuowane są urządzenia melioracji wodnych szczegółowych oraz na które te urządzenia wywierają korzystny wpływ, o wykonywanie obowiązku konserwacji i bieżące utrzymanie tych urządzeń w stanie umożliwiającym przepływ wód.

Obowiązek utrzymywania we właściwym stanie urządzeń melioracji szczegółowych wynika wprost z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 469 z późn. zm.) i należy do zainteresowanych właścicieli i użytkowników gruntów na które te urządzenia wywierają korzystny wpływ. Do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zalicza się rowy melioracyjne o szerokości dna przy ujściu mniejszej niż 1,5 m wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie (np. przepusty, zastawki), drenowania, rurociągi o średnicy mniejszej niż 60cm oraz ziemne stawy rybne.

Na zakres robót związanych z utrzymaniem rowów i drenowania składa się głównie:

 • wykaszanie roślinności ze skarp i dna rowu;
 • niszczenie zbędnej roślinności (w tym wycinka drzew i krzewów po uzyskaniu zgody odpowiedniego organu);
 • wybieranie namułu z dna, usuwanie zatorów i przetamowań;
 • naprawa uszkodzonych skarp i dna;
 • ochrona rowów przed pasącymi się zwierzętami;
 • odmulanie studzienek drenarskich i ich naprawa;
 • odmulanie przepustów i ich naprawa;
 • oczyszczanie i bieżąca naprawa wylotów;
 • udrożnienie lub naprawa drenażu.

Ważnym jest, aby konserwacja urządzeń melioracyjnych była dokonywana na całej długości.

Konserwacja odcinka rowu melioracyjnego położonego wyżej nie spowoduje spływu wód w sytuacji, gdy dolny odcinek nie będzie zapewniał odpływu. Szczególnie istotnym jest zapewnienie właściwego utrzymania końcowych odcinków rowów i rurociągów drenarskich.

 

W myśl art. 77 ust 2 cytowanej ustawy prawo wodne „jeżeli obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie jest wykonywany, organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego (Starosta) ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntu, szczegółowe zakresy i terminy jego wykonania”.

 

Stwierdzenie niewykonywania konserwacji może być podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, stosownie do ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 599), poprzez nałożenie grzywny, w celu przymuszenia do wykonania obowiązku lub podjęcie decyzji o zastępczym wykonaniu obowiązku na koszt zobowiązanego.

Ponadto brak konserwacji urządzeń melioracyjnych może być również podstawą do cofnięcia dopłat bezpośrednich ze środków Unii Europejskiej. Może też być podstawą do roszczeń odszkodowawczych ze strony osób dotkniętych szkodami spowodowanymi niewłaściwym utrzymaniem urządzeń melioracyjnych.

Grzegorz Napiwodzki

Starosta Nidzicki

Jesteś w wieku 15-29 lat i posiadasz wykształcenie nie wyższe niż średnie?

U nas zdobędziesz umiejętności zawodowe szyte na miarę lokalnego rynku pracy!

 

Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego zaprasza do udziału w projekcie „Czas na aktywność”, który jest współfinansowany ze środków UE w ramach EFS, Poddziałanie: 1.2.2. Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Do projektu zapraszamy osoby:

- w wieku 15-29 lat,

- niezarejestrowane w urzędach pracy, w tym niepełnosprawne,

- pozostające bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET, oraz które zamieszkują na obszarze subregionu olsztyńskiego w rozumieniu przepisów KC (tj. z powiatów: bartoszyckiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, nidzickiego, olsztyńskiego, szczycieńskiego oraz m. Olsztyna.

W ramach projektu oferujemy:

- Opracowanie indywidualnych planów działania i poradnictwo zawodowe,

- szkolenia zawodowe, w tym wypłatę stypendium szkoleniowego,

- płatne staże zawodowe,

- pośrednictwo pracy.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Liczba miejsc ograniczona!

Chcesz uzyskać więcej szczegółów? Nic prostszego – umów się z nami!

Tel. 886 468 299 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dnia 29 grudnia odbyła się Sesja Rady Powiatu w Nidzicy, na której Rada Powiatu przyjęła budżet na rok 2017.

Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki w imieniu Zarządu podziękował komisjom stałym Rady Powiatu za wydanie pozytywnych opinii w sprawie projektu budżetu na 2017 rok.

Budżet 2017 roku jest budżetem realnym, prorozwojowym , zabezpieczającym funkcjonowanie każdej jednostki organizacyjnej powiatu i realizację jej zamierzeń.

Dzięki wprowadzonym wcześniej oszczędnościom osiągamy wskaźnik zadłużenia określony ustawą o finansach publicznych, wygospodarowujemy środki finansowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na pokrycie wkładu własnego na zadania inwestycyjne.

W 2017 roku planujemy do realizacji przedsięwzięcia przy znacznym zaangażowaniu środków zewnętrznych m.in.: inwestycje drogowe w ramach PROW, program ,,Cyfrowy Region”, montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach placówek oświatowych, remont i przebudowę kompleksu sportowego ZSO, projekt ,, Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego”, projekty ,,Erasmus” realizowane przez ZSO.

Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem stanowi 20,65% natomiast zadłużenie na koniec 2017 roku wyniesie 7.943.777,11 zł. co stanowi 17,68% planowanych dochodów w 2017 roku i będzie niższe prawie o 5% do planowanego zadłużenia na koniec 2016 roku.

Udało się też zabezpieczyć środki na 3% podwyżki dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu Nidzickiego.

Chcę zapewnić, że zarząd, jako organ wykonawczy, dołoży wszelkich starań aby jego realizacja przebiegała zgodnie z planem oraz przepisami prawa, a otrzymane środki z zewnątrz były wykorzystane jak najefektywniej w celu realizacji zadań. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do opracowania budżetu tj. Zarządowi Powiatu, wszystkim radnym, p. Skarbnik, kierownikom Wydziałów Starostwa Powiatowego i kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Nidzickiego” – powiedział Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki

29 listopada obyła się XXV sesja Rady Powiatu w Nidzicy. Radni podjęli na niej uchwały w następujących sprawach:

 1. zmian w budżecie powiatu na rok 2016,
 2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2016-2025,
 3. zmiany uchwały Nr XX/162/2012 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Nidzicki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
 4. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy,
 5. przyjęcia Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

28 października 2016r. odbyła się XXIV sesja Rady Powiatu w Nidzicy. Powitano na niej nową Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – p. Katarzynę Mazur.

Przedmiotem sesji były następujące zagadnienia:

 1. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych Rady Powiatu w Nidzicy.
 2. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych.
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Nidzicki za poprzedni rok szkolny.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian w budżecie powiatu na rok 2016,
  2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2016-2025,
 5. zmiany uchwały w sprawie podziału środków na 2016 rok przyznanych samorządowi powiatowemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Uchwały zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załączamy prezentację nt. stanu realizacji zadań oświatowych szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Nidzicki za poprzedni rok szkolny.

Zapraszamy do lektury: PREZENTACJA

Informujemy, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” ogłosiła nabór wniosków w ramach następujących przedsięwzięć:

Ogłoszenia oraz wszelkie niezbędne dokumenty i informacje znajdują się na stronie Stowarzyszenia www.lgdbmk.pl w zakładce: PROW 2014-2020/ Nabory Wniosków.

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi dotyczącymi poszczególnych działań oraz skorzystania z możliwości pozyskania środków.

Więcej informacji dotyczących bieżącej działalności Stowarzyszenia odnajdziecie Państwo w biuletynie informacyjnym http://lgdbmk.pl/index.php/biuletyn/

W dniu 20 października br. w Starostwie Powiatowym w Nidzicy z inicjatywy Grzegorza Napiwodzkiego – Starosty Nidzickiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami samorządów gmin powiatu nidzickiego oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

Głównym tematem spotkania było przedstawienie koncepcji rozbudowy nidzickiego szpitala.

Planowana rozbudowa polegać ma na wybudowaniu nowego skrzydła szpitala, w którym znajdzie się około 70 łóżek dla pacjentów, dwie nowocześnie wyposażone sale zabiegowe, blok operacyjny oraz tomograf.

Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej.

W dniu 20 października 2016r. na terenie miasta Nidzica zabezpieczono rower górski koloru biało-czerwonego.

 

Informacja pod nr telefonu: 89 625 32 79