8 maja, w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się spotkanie Starosty Nidzickiego Marcina Palińskiego, Wicestarosty Pawła Przybyłka ze Starostą Działdowskim Pawłem Cieślińskim, Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzym Grochockim, Członkiem Zarządu Powiatu Olsztyńskiego Jackiem Szydło oraz Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy Jerzym Dłuskim.

Spotkanie dotyczyło doświadczeń z remonterem drogowym typu Patcher będącego w posiadaniu PZD w Nidzicy. Szczególne zainteresowanie wzbudziły rozwiązania techniczne remontera, jego przydatność i optymalizacja kosztów remontów cząstkowych.

Spotkanie było kontynuowane na drodze Nowa Wieś Wielka – Bielawy, gdzie obserwowano pracę sprzętu. Przedstawiciele samorządów działdowskiego i olsztyńskiego wyrazili chęć kupna podobnego urządzenia dla swoich zarządów dróg.

W dniu 10 maja 2019 r. Starosta Nidzicki Pan Marcin Paliński oraz Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju  w Starostwie Powiatowym w Nidzicy Pani Jolanta Tymińska spotkali się z Warmińsko-Mazurskim  Kuratorem Oświaty Panem Krzysztofem Markiem Nowackim. Tematem spotkania było omówienie zmian w prawie oświatowych wprowadzanych od 1 września 2019 r.

Z inicjatywy Pana Marcina Palińskiego – Starosty Nidzickiego, w dniu 07 maja br. w Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się spotkanie robocze poświęcone możliwości przeciwdziałania zanieczyszczeniu trichloroetenem ujęcia wody pitnej przy ulicy Wyborskiej w Nidzicy.

W spotkaniu udział wzięli, ze strony Powiatu Nidzickiego:

Pan Marcin Paliński – Starosta Nidzicki

Pan Paweł Przybyłek – Wicestarosta Nidzicki

Pan Mateusz Budka – Członek Zarządu Powiatu Nidzickiego

ze strony Gminy Nidzica:

Pan Jacek Kosmala – burmistrz Nidzicy

Pan Bogdan Kalinowski – Prezes Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Nidzicy.

Spotkaniu przewodniczył Pan Krzysztof Kuriata – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko - Mazurski Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w obecności Dyrektorów zainteresowanych wydziałów, służb i inspekcji.

W trakcie spotkania ustalono, iż Burmistrz Nidzicy wystąpi do Pana Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, o środki finansowe na przeciwdziałanie skutkom zanieczyszczenia wody z ujęcia przy ul Wyborskiej w Nidzicy.

3 maja, w Nidzicy, odbyły się powiatowe uroczystości z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Obchody rozpoczęła msza święta za Ojczyznę w kościele św. Wojciecha w Nidzicy, po której delegacje udały się pod nidzicki ratusz, by złożyć wiązanki pod tablicą poświęconą pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Kolejnym punktem był przemarsz na zamek, gdzie miała miejsce akademia. Przybyłych gości przywitał gospodarz uroczystości - starosta nidzicki Marcin Paliński.

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących Dariusz Wółkiewicz odczytał list wojewody warmińsko- mazurskiego Artura Chojeckiego, a Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala list okolicznościowy w imieniu senator RP Lidii Staroń.

Krzysztof Grochowski - wicedyrektor ZSZiO wygłosił natomiast okolicznościowy referat, w którym przybliżył okoliczności uchwalenia 3 maja 1791 roku ustawy regulującej ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Następnie na scenie zobaczyliśmy uczniów ZSZiO, którzy recytowali piękne wiersze z okazji dzisiejszego święta.

Zwieńczeniem obchodów było wręczenie odznaczenia ,,Zasłużony dla Ziemi Nidzickiej" Władysławowi Nowosielskiemu.

15 kwietnia miała miejsce objazdowa Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie, która dokonała przeglądu dróg i stopnia zaawansowania remontów cząstkowych dróg powiatowych na odcinkach Rączki – Łyna oraz Napiwoda – Jabłonka.

24 kwietnia przedstawiciele władz samorządowych oraz pracownicy nadleśnictwa posadzili niemal 5000 drzewek.

Nadleśnictwo Nidzica z okazji 95-lecia istnienia zaprosiło przedstawicieli władz samorządowych, urzędów, komendy policji na spotkanie połączone z sadzeniem drzewek w leśnictwie Glinki.

Drzewka sadzili m.in. starosta Marcin Paliński, przewodniczący rady powiatu Andrzej Bróździński, wójt gminy Janowo Grzegorz Napiwodzki, komendant policji nadkom. Jarosław Wiśniewski, komendant straży pożarnej bryg. mgr inż. Krzysztof Mierzejewski, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Jacek Dłuski oraz nadleśniczy Grzegorz Tarkowski.

źródło i zdjęcia: nidzica.wm

Ustawa o ochronie przyrody zabrania wypalania łąk i pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, trzcinowisk i szuwarów. Natomiast ustawa o lasach zabrania wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych w lasach i na terenach śródleśnych oraz w odległości do 100 m od granicy lasu. Za nieprzestrzeganie ustawy grożą surowe kary finansowe.

12 kwietnia, w Centrum Jana Pawła II w Nidzicy odbyła się konferencja w ramach programu „Szkoła Promująca Zdrowie”. Wykład inauguracyjny „Rola informacji zwrotnej w budowaniu dobrych relacji szkoła –  poradnia psychologiczno-pedagogiczna – rodzina”  wygłosiła Dorota Macander, kierownik Wydziału Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Konferencja dotyczyła również możliwości wspierania wspierania uczniów przez Poradnię w Nidzicy, organizacji sieci współpracy nauczycieli współorganizujących proces edukacyjny w Powiecie Nidzickim w kontekście edukacji włączającej oraz działań doradców zawodowych w odniesieniu do uczniów  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ponadto przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przekazał  uczestnikom informacje dotyczące realizacji „Programu dla szkół” oraz podkreślił jego znaczenie w promowaniu wśród najmłodszych zasad prawidłowego odżywiania oraz zdrowego stylu życia.

W konferencji wzięli udział m. in. członek Zarządu Powiatu Ewa Krzyżewska, kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Jolanta Tymińska, nauczyciele i dyrektorzy szkół i przedszkoli z woj. warmińsko-mazurskiego realizujących program „Szkoła Promująca Zdrowie” oraz zaproszeni goście.

15 kwietnia, w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się spotkanie starosty Marcina Palińskiego, wicestarosty Pawła Przybyłka oraz radnych Rady Powiatu z Panią Poseł na Sejm RP Iwoną Arent.
Spotkanie dotyczyło współpracy, a także planów rozwoju społeczno - gospodarczego Powiatu Nidzickiego.

29 maja o godzinie 10 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nidzicy odbędzie się spotkanie informacyjne przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przedsiębiorców z terenu powiatu nidzickiego na temat wsparcia inwestycji realizowanych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Podczas spotkania omówione zostaną nowe, bardziej korzystne zasady i kryteria przydzielania najwyższej w skali kraju pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego - nawet do 70% wartości inwestycji. Zgodnie z nową ustawą przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej oferowanej przez specjalne strefy ekonomiczne na terenie całej Polski (również na terenach będących własnością przedsiębiorstw, np. w aktualnie funkcjonującym zakładzie), a nie jak do tej pory wyłącznie na nieruchomościach objętych granicami specjalnej strefy ekonomicznej. Inwestycja może, ale nie musi być związana z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje zostaną przedstawione podczas spotkania.