22 marca, w biurowcu „Wiśniewski” Ewik Cafe w Nidzicy odbyło się Nidzickie Forum pn. „Młodzi wchodzą do gry” połączone z Targami Edukacyjnymi. Podczas targów zostały zaprezentowane oferty edukacyjne z Powiatu Nidzickiego, a także można było uzyskać informacje dotyczące usług i instrumentów rynku pracy oraz innych form wsparcia udzielanych przez Ochotnicze Hufce Pracy i Publiczne Służby Zatrudnienia.

O godz. 14 rozpoczęła się konferencja tematyczna, którą otworzyli dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Aleksandra Nowogórska, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących Dariusz Wółkiewicz oraz Justyna Bąkowska z Młodzieżowego Centrum Kariery w Nidzicy witając przybyłych gości, m. in. starostę Marcina Palińskiego, wicestarostę Pawła Przybyłka, Dyrektor Biura Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Agnieszkę Warakomską-Poczobutt, Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego, radnego Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego Patryka Kozłowskiego, Burmistrza Nidzicy Jacka Kosmalę, przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Bróździńskiego, radnych Rady Powiatu, radnych Rady Miejskiej w Nidzicy i Gmin Janowo, Janowiec Kościelny, Kozłowo, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy Krzysztofa Mierzejewskiego, Komendanta Powiatowego Policji w Nidzicy Jarosława Wiśniewskiego, Dyrektora Centrum OHP Marka Obrębskiego, Kierownika Centrum Informacji i Planowania Kariery Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie Bożenę Piątek, lokalnych przedsiębiorców, dyrektorów placówek oświatowych, pedagogów, młodzież oraz rodziców uczniów.

Po zabraniu głosu przez starostę Marcina Palińskiego odbyła się pierwsza część konferencji dotycząca partnerstwa szkół i pracodawców w kształceniu zawodowym. W części drugiej miał miejsce prowadzony przez Paulinę Mazur, Prezes PM COMMUNICATION & EVENTS wykład na temat różnić pokoleń i panel dyskusyjny pt. „Czy rynek pracy jest przygotowany do przyjęcia pokolenia Y i Z?”, w którym udział wzięli: Dyrektor PUP w Nidzicy Aleksandra Nowogórska, Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie Marek Obrębski, Kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery WUP w Olsztynie Bożena Piątek, prezes firmy „Centrala Nasienna” Tomasz Bieńkowski, prezes firmy „PUR” Jarosław Cierniewski, członek zarządu firmy „Wiejak” Piotr Wiejak, Dyrektor Zakładu STALMOT & WOLMET Władysław Hablützel.

Celem konferencji były poprawa szans młodych na rynku pracy oraz przygotowania pracodawców do przyjęcia nowych pokoleń pracowników.

Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego,
 
Informuję, że zwołuję VII Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 27 marca 2019 r. o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej nr 26 w Urzędzie Miejskim  w Nidzicy.
 
Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
  4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2018.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie powiatu na rok 2019,
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2038,
3) określenia zadań oraz zasad udzielania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019.
      
7. Wnioski radnych i sprawy różne.       
8. Zamknięcie sesji.
                                                                                                                                       Przewodniczący Rady
                                                                                                      /-/ Andrzej Bróździński

Dziś, 19 marca, w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się spotkanie starosty Marcina Palińskiego i wicestarosty Pawła Przybyłka z Komendantem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Olsztynie ppłk Mariuszem Sztorcem.

Spotkanie dotyczyło współpracy Starostwa z WKU w celu poprawy jakości mobilizacyjnego uzupełniania jednostek wojskowych Sił Zbrojnych RP oraz zbliżającej się kwalifikacji wojskowej w Powiecie Nidzickim.

W spotkaniu wzięli również udział: Szef Wydziału PMiAR mjr Arkadiusz Mojsik, Oficer Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami kpt. Karol Gradus i Inspektor Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Witold Szempliński.

Dzisiaj, 18 marca o godz. 11.50 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego Nidzicy odbyło się spotkanie wojewody warmińsko-mazurskiego Artura Chojeckiego ze starostą Marcinem Palińskim, wicestarostą Pawłem Przybyłkiem, radnym sejmiku warmińsko-mazurskiego Patrykiem Kozłowskim, burmistrzem Nidzicy Jackiem Kosmalą, wójtem gminy Janowo Grzegorzem Napiwodzkim, wójtem gminy Janowiec Kościelny Piotrem Rakoczym, wójtem gminy Kozłowo Markiem Wolszczakiem oraz członkami Zarządu i radnymi Rady Powiatu.

Spotkanie otworzył starosta Marcin Paliński witając przybyłych gości, a następnie głos zabrał wojewoda Artur Chojecki, który przedstawił główne założenia programu rządowego #NowaPiątka. Tak zwana „nowa piątka" to: wprowadzenie 500 plus od pierwszego dziecka, brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, „trzynastka” dla emerytów, obniżenie kosztów pracy, przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych przede wszystkim w małych miastach i na wsiach.

Na koniec był czas na dyskusję, w którą aktywnie zaangażowali się samorządowcy z Powiatu Nidzickiego.

16 marca, w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się spotkanie starosty Marcina Palińskiego z europosłem prof. Karolem Karskim.

- utworzenie Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych, na które rząd planuje wydać co roku 800 mln złotych;

- przebudowa ulicy Kościuszki;

W spotkaniu uczestniczyli także Dyrektor Generalny warmińsko-mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego Paweł Żukowski, asystent wojewody Mateusz Szkaradziński, radny sejmiku warmińsko-mazurskiego Patryk Kozłowski, przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Bróździński oraz zaproszeni goście.

13 marca, w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się spotkanie ze starostami powiatów, w których powołane zostaną nowe ośrodki doskonalenia nauczycieli.

W spotkaniu udział wzięli m. in.: Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki i Warmińsko – Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski.

Powiat Nidzicki reprezentowany był przez starostę Marcina Palińskiego, kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Jolantę Tymińską oraz inspektora oświaty Sławomira Knapińskiego.

W dniach 4-6 marca miała miejsce wizyta studyjna w Brukseli, w której uczestniczyli starostowie z Warmii i Mazur na czele z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezin. Tematem przewodnim wizyty była „Rola rewitalizacji społecznej w rozwoju gospodarczym małych miasteczek”, który został zainspirowany realizowanymi działaniami miast zrzeszonych w międzynarodowej sieci Cittaslow na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Wizyta miała na celu przybliżenie procesu tworzenia budżetu unijnego, jego wpływu na rozwój regionu i polepszenia jakości życia mieszkańców.

Powiat Nidzicki reprezentowany był przez wicestarostę Pawła Przybyłka.

Dzisiaj, 12 marca, w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się spotkanie starosty Marcina Palińskiego z członkami olsztyńskiego Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” Janem Domańskim i Rafałem Pyrą.

Spotkanie dotyczyło współpracy samorządu powiatowego ze stowarzyszeniem poprzez kultywowanie na terenie Powiatu Nidzickiego pamięci o Polakach – ofiarach zbrodni katyńskiej i utworzenia Nidzickiego Skweru Katyńskiego.

W dniu 8 marca 2019 r. zebrała się Kapituła Plebiscytu Gospodarczego „Lazuryty Przedsiębiorczości”, w skład której wchodzą burmistrzowie miast: Działdowa, Mławy, Nidzicy oraz starostowie powiatów: działdowskiego, mławskiego, ostródzkiego, nidzickiego.

Powiat Nidzicki reprezentowany był przez wicestarostę Pawła Przybyłka.

Na posiedzeniu, członkowie Kapituły podjęli decyzję o nominacjach i wyróżnieniach w następujących kategoriach:
- Najlepsza Firma odpowiedzialnego Biznesu;
- Najlepsza Firma Rodzinna;
- Najlepsza Impreza, wydarzenie kulturalne, sportowe, rozrywkowe promujące Region;
- Najlepszy Produkt lub usługa;
- Najlepsza Inwestycja, innowacja, technologia lub inicjatywa.

Gala finałowa plebiscytu odbędzie się 22 marca 2019 roku o godz. 19:00 w Sali Rycerskiej Zamku w Nidzicy. Imprezie towarzyszyć będzie Konferencja zorganizowana dla przedsiębiorców przez Nidzickie Forum .„Młodzi wchodzą do gry”.

źródło i zdjęcia: Gmina Nidzica

6 marca, w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się spotkanie starosty Marcina Palińskiego z Komendantem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy bryg. Krzysztofem Mierzejewskim.

Spotkanie dotyczyło współpracy samorządu powiatowego z jednostkami OSP działającymi na terenie Powiatu Nidzickiego, ulepszenia mechanizmów współdziałania służb w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz planów na najbliższe miesiące.