Banner Nidzica

Zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych

Tablica_dofinansowanie

Wsparcie organu prowadzącego Oddział Przygotowania Wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy w roku szkolnym 2021/2022

Powiat Nidzicki w dniu 20 kwietnia 2022 r. podpisał umowę o udzielenie dotacji celowej z Ministrem Obrony Narodowej na zakup elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2021/2022 oraz zakup 28 szt. kurtek ucznia stanowiących doposażenie wyposażenia specjalistycznego dla OPW. Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Nazwa zadania: Wsparcie organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, tj. wyposażenie uczniów OPW w zestaw jednolitego ubioru oraz szkoły w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego.

Dofinansowanie – 42 880,00 zł
Całkowita wartość zadania – 53 600,00 zł

Opis zadania: dotacja zostanie przeznaczona na zakup doposażenia pakietu szkoleniowego OPW oraz pakietu ubiorczego ucznia OPW dla 30 uczniów OPW w roku szkolnym 2021/2022 służącego do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy.

tablica_fundusz_rozwoju

Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Dofinansowanie – 2 500 000,00 zł, Całkowita wartość zadania – 8 137 176,86 zł.

Powiat Nidzicki w dniu 1 marca 2022 r. podpisał umowę o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2021, pn. „Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy”.

Opis zadania: przedmiotem zadania jest budowa boisk: piłkarskiego, wielofunkcyjnego, do streetballu oraz kortu tenisowego, bieżni prostej i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy. Inwestycja obejmuje także ogrodzenie całej inwestycji, montaż piłkochwytów na terenie obiektu oraz zagospodarowanie terenu, budowę infrastruktury technicznej, oświetlenia, monitoringu i wiaty rowerowej. 8

CYBER.MIL z klasą na rok 2022

Powiat Nidzicki w dniu 21 stycznia 2022 r. podpisał kolejną umowę o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Prowadzenie i utworzenie klasy realizującej program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w latach szkolnych 2021/2022 oraz 2022/2023 w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy”.

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa Program: CYBER.MIL z klasą.
Dofinansowanie – 39 840,00 zł Całkowita wartość zadania – 49 800,00 zł

Opis zadania: dotacja udzielona została w związku z kontynuacją udziału Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w realizacji, w formie innowacji pedagogicznej, „Programu CYBER.MIL z klasą” wprowadzonego zarządzeniem nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu CYBER.MIL z klasą, polegającego na utworzeniu oddziału szkolnego realizującego program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne.
Dotacja zostanie przeznaczona na wynagrodzenie dla nauczycieli uczących przedmiotów dodatkowych w roku 2022 oraz na zakup jednolitego ubioru 15 uczniów, którzy rozpoczną naukę w klasie I w roku szkolnym 2022/2023.

Wsparcie organu prowadzącego Oddział Przygotowania Wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy

Powiat Nidzicki w dniu 22 kwietnia 2021 r. podpisał umowę o udzielenie dotacji celowej z Ministrem Obrony Narodowej na zakup wyposażenia i jednolitego ubioru uczniów.
Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.
Nazwa zadania: Wsparcie organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, tj. wyposażenie uczniów OPW w zestaw jednolitego ubioru oraz szkoły w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego.

Dofinansowanie – 77 360,00 zł
Całkowita wartość zadania – 96 700,00 zł

Opis zadania: dotacja zostanie przeznaczona na zakup zestawów jednolitego ubioru dla uczniów oraz specjalistycznego wyposażenia szkoły służącego do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy.

tablica cybermil

Program CYBER.MIL z klasą

Powiat Nidzicki w dniu 27 lipca 2021 r. podpisał umowę o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Utworzenie i prowadzenie klasy realizującej program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w latach szkolnych 2021/2022, 2022/2023 oraz 2023/2024 w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy”.
Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa, program: CYBER.MIL z klasą
Dofinansowanie - 223 497,22 zł
Całkowita wartość zadania - 297 371,52 zł

Opis zadania: dotacja udzielona została w związku z udziałem Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w realizacji, w formie innowacji pedagogicznej, „Programu CYBER.MIL z klasą” wprowadzonego zarządzeniem nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu CYBER.MIL z klasą, polegającego na utworzeniu oddziału szkolnego realizującego program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne. W ramach dotacji zostanie zakupione wyposażenie pracowni informatycznej, wyposażenie uczniów w jednolity ubiór oraz zapewnione zostanie wynagrodzenie dla nauczycieli uczących przedmiotów dodatkowych.

Poznaj Polskę

Program poznaj Polskę

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.
Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.
Całkowity koszt zadania: 23 487,00 zł.
Dotacja celowa: 18 789,00 zł
Wkład własny: 4 698,00 zł

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NIDZICY - 4300,00 zł
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NIDZICY - 3852,00 zł
TECHNIKUM AGROBIZNESU W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAGARZEWIE - 3948,00 zł
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA - 1920,00 zł
TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NIDZICY - 4769,00 zł

Tablica projektu

Program Aktywna Tablica

Program ten opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

Powiat Nidzicki w 2021 r. uzyskał wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica” na cztery szkoły:
1) Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nidzicy – dotacja: 15 437,40 zł, wkład własny powiatu: 3 860 zł;
2) Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – dotacja: 14 000 zł, wkład własny powiatu: 3 500 zł;
3) Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – dotacja: 14 000 zł, wkład własny powiatu: 3 500 zł;
4) Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – dotacja: 14 000 zł, wkład własny powiatu: 3 500 zł.

Łączna kwota realizacji programu: 71 787,40 zł. Wsparcie finansowe z budżetu państwa: 57 437,40 zł. Wkład własny powiatu: 14 344,00 zł.

logo narodowego programu rozwoju czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

W ramach projektu dwie szkoły prowadzone przez Powiat Nidzicki: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy oraz Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie otrzymały dofinansowanie na: zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i na realizację działań promujących czytelnictwo. Zadanie jest dofinansowane z Budżetu Państwa w ramach dotacji celowej.

Całkowita wartość zadania wynosi 18 750,00 zł, w tym: wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa: 15 000,00 zł, wkład własny powiatu: 3 750,00 zł.

Finansowanie zadania w podziale na szkoły przedstawia się następująco:
1) Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy: wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa: 12 000,00 zł, wkład własny powiatu: 3 000,00 zł.
2) Technikum Agrobiznesu w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie: wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa: 3 000,00 zł, wkład własny powiatu: 750,00 zł.

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i realizująca jeden z postulatów „Polskiego Ładu”. W jej ramach szkoły podstawowe w całej Polsce otrzymają środki na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji takich jak współpraca, kreatywność, zdolność rozwiązywania problemów, czy obycie z nowymi technologiami.

Powiat Nidzicki w roku 2021 otrzymał wsparcie finansowe dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nidzicy na inwestycyjne zadania polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w kwocie 30 000 zł. Wysokość wsparcia to 100% kosztów zadania.

Poznaj Polskę

Program poznaj Polskę

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.
Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.
Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.

Całkowity koszt zadania: 30 484,00 zł.
Dotacja celowa: 24 386,00 zł
Wkład własny: 6 098,00 zł

Szkoły z dofinansowaniem:

1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NIDZICY – dofinansowanie : 4 340,00 zł, wkład własny: 1 085,00 zł;

2. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NIDZICY – dofinansowanie : 4 340,00 zł, wkład własny: 1 085,00 zł;

3. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NIDZICY – dofinansowanie: 4 337,00 zł, wkład własny: 1 085,00 zł;

4. TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NIDZICY - dofinansowanie: 4 337,00 zł, wkład własny: 1 085,00 zł;

5. SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO- WYCHOWAWCZYM W NIDZICY – dofinasowanie: 4 000,00 zł, wkład własny: 1 000,00 zł;

6. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO- WYCHOWAWCZYM W NIDZICY - dofinasowanie: 3 032,00 zł, wkład własny: 758,00 zł.

Strzelnica wirtualna

Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Powiecie Nidzickim

Powiat Nidzicki w dniu 25 października 2022 r. podpisał umowę o udzielenie dotacji celowej z Ministrem Obrony Narodowej na realizację zadania, które dotyczy adaptacji pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej z pracami przygotowawczymi oraz na zakup pierwszego wyposażenia wirtualnej strzelnicy.

Dofinansowanie – 200 000,00 zł
Całkowita wartość zadania – 285 189,04 zł

Opis zadania: dotacja zostanie przeznaczona na adaptację pomieszczenia znajdującego się w Nidzicy, przy ul. Wyborskiej 10 dla potrzeb utworzenia wirtualnej strzelnicy oraz na zakup pierwszego wyposażenia wirtualnej strzelnicy, w tym zestawu startowego materiałów eksploatacyjnych.

Plakat_wojskowy

Wsparcie organu prowadzącego Oddział Przygotowania Wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy w roku szkolnym 2022/2023

Powiat Nidzicki w dniu 14 listopada 2022 r. podpisał umowę o udzielenie dotacji celowej z Ministrem Obrony Narodowej na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2022/2023.

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Nazwa zadania: Wsparcie organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, tj. wyposażenie uczniów OPW w zestaw jednolitego ubioru.

Dofinansowanie – 31 680,00 zł
Całkowita wartość zadania – 39 600,00 zł

Opis zadania: dotacja zostanie przeznaczona na zakup pakietu ubiorczego ucznia OPW dla 30 uczniów OPW w roku szkolnym 2022/2023 służącego do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy.

Poznaj Polskę


Program poznaj Polskę

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.
Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Przyznawane w roku 2023 przez Ministra Edukacji i Nauki w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.

Szkoła z dofinansowaniem:
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NIDZICY
Całkowity koszt zadania: 6 908,00 zł.
Dotacja celowa: 5 000,00 zł
Wkład własny: 1 908,00 zł

logo narodowego programu rozwoju czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

W ramach projektu Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nidzicy otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych, zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki i na realizację działań promujących czytelnictwo.

Zadanie jest dofinansowane z Budżetu Państwa w ramach dotacji celowej.
Całkowita wartość zadania wynosi 3 750,00 zł, w tym:
- dotacja: 3 000,00 zł,
- wkład własny powiatu: 750,00 zł.

Skip to content