Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych, Konkurs nr RPWM.09.01.01-IZ.00-28-001/16 – „Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK”. Projekt zajął drugie miejsce na liście szpitali które uzyskały dofinansowanie.

Kwota dofinansowania to 4 049 500,00zł. Całkowita wartość projektu to ponad 12 mln złotych.

W ramach tego przedsięwzięcia powstaną 2 sale zabiegowe bloku operacyjnego, oddział geriatryczny z 28 łóżkami, zakład opiekuńczo-lecznicy na 36 łóżek z zapewnieniem stanowisk intensywnej opieki. Dodatkowo inwestycja przewiduje zakup tomografu komputerowego, który jest niezbędny w działalności szpitalnej i diagnostycznej.