Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego,

Informuję, że zwołuję XXXVI Sesję Rady Powiatu w Nidzicy V kadencji w dniu 27 października 2017 r. o godz. 1200 w Centrum Rehabilitacyjnym im. Jana Pawła II Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy przy ul. Krzywej 8.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów Nr XXXIV i XXXV z sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych Rady Powiatu w Nidzicy.
 6. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Nidzicki za poprzedni rok szkolny.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmian w budżecie powiatu na rok 2017,
 2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2017-2036,
 3. przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko,
 4. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej do powiatowego zasobu nieruchomości,
 5. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Nidzicy,
 6. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Nidzicy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Nidzicy w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Nidzicy,
 7. stwierdzenia przekształcenia trzyletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Branżową Szkołę I stopnia Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Nidzicy,
 8. stwierdzenia przekształcenia trzyletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżową Szkołę I stopnia w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Nidzicy,
 9. stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Nidzicy w Szkołę Policealną w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Nidzicy,
 10. stwierdzenia przekształcenia trzyletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżową Szkołę I stopnia w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski.