Powiat Nidzicki złożył wniosek pt. „Termomodernizacja  budynków użyteczności publicznej w Powiecie Nidzickim” w odpowiedzi na ogłoszony konkurs  nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-001/16 w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, działanie 4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Wniosek dotyczy termomodernizacji szkoły i internatu w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie.
Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę i znalazł się na liście wniosków, które otrzymały dofinansowanie. Na nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Nidzicy, która odbyła się 11 października 2017 r. inwestycja została wprowadzona do budżetu Powiatu Nidzickiego, a Rada Powiatu podjęła stosowne uchwały w tym zakresie.

W październiku 2017 r. umowę o dofinansowanie projektu zawartą pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Powiatem Nidzickim podpisali Grzegorz Napiwodzki- Starosta, Lech Brzozowski-Wicestarosta, Renata Mróz- Skarbnik Powiatu.

Całkowita wartość zadania wynosi 992 468,52 zł. z tego dofinansowanie z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego wynosi 792 134,82 zł.  Wkład własny  Powiatu Nidzickiego w realizację projektu to kwota198 033,70 zł.

W ramach projektu zaplanowano między innymi ocieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu, wymiana drzwi zewnętrznych, modernizacja c.o, montaż instalacji solarnej w budynku Szkoły i Internatu ZSRiO w Jagarzewie. Projekt będzie zrealizowany do 30.09.2018.