Powiat Nidzicki znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania w konkursie RPWM.03.01.00-IZ.00-28-001/17 w ramach Osi priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 na zadanie pn. Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim.

Całkowity koszt projektu to 5 106 957,50 zł. Dofinansowanie 85% tj. 4 323 276,38zł.

Planowana data rozpoczęcia realizacji projektu to 8 stycznia 2018 roku. Zakończenie, zaś planowane jest na październik 2019r.

Celem realizowanego projektu jest cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Nidzickiego, zmodernizowanie istniejącej Ewidencji gruntów i budynków dla gminy Kozłowo, stworzenie bazy  BDOT, modernizacja BDSOG oraz uruchomienie e-usług o wysokim poziomie dojrzałości pozwalających na korzystanie online z cyfrowych zasobów geodezyjnych udostępnianych przez Starostwo.