W czwartek (25 sierpnia) umowy z marszałkiem Gustawem Markiem Brzezinem podpisało kilkudziesięciu starostów, burmistrzów i wójtów z całego regionu.

Do podziału było łącznie 130 mln zł. Z tych funduszy będą remontowane drogi gminne, powiatowe i wewnętrzne - tylko w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców. W miarę postępu prac i po zsumowaniu oszczędności poprzetargowych zostanie ogłoszony jeszcze jeden nabór wniosków do konkursu.

— Wsparcie inwestycji na drogach lokalnych to największe wyzwanie i priorytetowe zadanie dla samorządu województwa w roku 2016 — mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. — Na ten konkurs w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich czekało wiele samorządów lokalnych i ich mieszkańców. Ma on na celu poprawę mniejszych jezdni, nieobjętych Regionalnym Programem Operacyjnym, ale mających wielkie znaczenie dla lokalnych społeczności, bo zapewniających dostęp do głównych szlaków i dużych ośrodków miejskich. Umożliwi to również mieszkańcom obszarów wiejskich podejmowanie zatrudnienia poza miejscem zamieszkania.

O zainteresowaniu konkursem świadczy liczba wniosków o przyznanie pomocy, jakie wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie – 317, z czego 292 przeszły pozytywnie weryfikację. Pula środków umożliwiła zawarcie 182 umów o przyznaniu pomocy, w tym z 17 powiatami i 65 gminami. W województwie warmińsko-mazurskim dofinansowanie otrzymało 82 beneficjentów. W ramach 182 operacji zostanie wybudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych ponad 180 km dróg gminnych, 105 km dróg powiatowych oraz blisko 13 km dróg wewnętrznych, które po zakończeniu inwestycji otrzymają kategorię drogi gminnej publicznej.

— Dzięki tym środkom zwiększy się rozwój infrastruktury technicznej — mówi członek zarządu województwa Sylwia Jaskulska. — Z pomocy skorzysta ponad połowa samorządów. Ulepszenie nawierzchni dróg lokalnych w województwie warmińsko-mazurskim oraz skrócenie dojazdu do różnorodnych obiektów użyteczności publicznej przyniesie korzyści nie tylko mieszkańcom obszarów wiejskich, ale także wielu inwestorom oraz licznie odwiedzającym nasz region turystom.

W dniu 25.08.2016r. Powiat Nidzicki podpisał w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie umowy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu PROW 2014-2020. Umowy zostały podpisane na dwa zadania tj. Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny-Kuce Etap II. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568N przez m.Safronka w km 2+311 -2+510,85 (dł.0,200km) oraz drogi Nr 1558N na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny w km 8+674-12+661,47 (dł.3,987km). Łączna długość odcinka 4,187km. Wartość inwestycji ogółem to 3 660 672,76zł natomiast wysokość uzyskanej pomocy to 2 329 286,00zł. W ramach inwestycji zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa, chodniki, zatoki autobusowe oraz nowa nawierzchnia na długości 4,187km. Drugim zadaniem na które Powiat Nidzicki otrzymał dofinansowanie jest ‘’Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkudaj-Powierż dł.5,638km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej” –wartość inwestycji 1 054 085,00zł, kwota dofinansowania 670 714,00zł. Inwestycja realizowana będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj.

W/w inwestycje realizowane będą w latach 2016-2017.

Powiat Nidzicki otrzymał maksymalną kwotę dofinansowania 3 000 000,00zł.

Uroczystość podpisania umów poprzedzona została wystąpieniami Pani Sylwii Jaskulskiej - Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pana Waldemara Królikowskiego Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie oraz Pana Jarosława Sarnowskiego Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa.